Close

PRAVILNIK O OPĆIM UVJETIMA ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE SAKUPLJANJA I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Temeljem članka 295. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05 i 41/08), članka 24. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07 i 125/07-ispravak) i članka 3. Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Sisku (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 19/04), direktor Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. ,  donio je dana 01. listopada 2010. godine slijedeći

PRAVILNIK O OPĆIM UVJETIMA ISPORUKE

komunalne  usluge  sakupljanja  i  odvoza  komunalnog  otpada

I. OPĆE ODREDBE

ÄŒanak 1.

Ovim Pravilnikom o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuje se međusobni odnos između isporučitelja usluge i korisnika usluge na području grada Siska, te drugih općina u kojima isporučitelj obavlja navedenu komunalnu uslugu.

ÄŒlanak 2.

Isporučitelj komunalne usluge je Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. (u daljnjem tekstu: isporučitelj usluge).

Korisnici komunalne usluge su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici nekretnina na području na kojem isporučitelj obavlja uslugu (u daljnjem tekstu: korisnik usluge).

Komunalna usluga je sakupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a sve sukladno odredbama Zakona o otpadu (Narodne novine 178/04, 111/06, 60/08, 87/09).

II. ISPORUKA KOMUNALNE USLUGE

ÄŒlanak 3.

Korisnik usluge obvezan je koristiti usluge isporučitelja usluge na način i pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom.

Korisnik usluge dužan je podnijeti obavijest isporučitelju usluge o početku korištenja komunalne usluge, kao i dati točne i potpune podatke potrebne za obračun računa za korištenje usluge.

Isporučitelj i korisnik usluge zaključit će Ugovor o korištenju komunalne usluge (Ugovor o pristupanju), kojim korisnik prihvaća u svemu ovaj Pravilnik.

Smatra se da je Ugovor o korištenju komunalne usluge zaključen i u slučajevima kada korisnik usluge nije podnio obavijest sukladno stavku 2. ovog članka, ali koristi komunalnu uslugu.

ÄŒlanak 4.

Smatra se da je Ugovor o korištenju komunalne usluge zaključen na neodređeno vrijeme.

Korisnik usluge dužan je u roku od 30 (trideset) dana obavijestiti isporučitelja usluge o početku i prestanku potrebe za pružanjem usluge, a naročito ako je do početka ili prestanka potrebe za pružanjem usluge došlo zbog promjene vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora, prestanka korištenja poslovnog prostora i sl.

Korisnik usluge dužan je u roku od 30 (trideset) dana obavijestiti isporučitelja o svim promjenama vezanim uz matične podatke korisnika, a posebno o promjeni naziva, promjeni adrese na koju se šalju računi, promjeni namjene prostora ili djelatnosti, te svim drugim relevantnim promjenama koje utječu na međusobne odnose između isporučitelja i korisnika usluge.

Korisnik usluge ne može otkazati Ugovor o korištenju komunalne usluge u slučaju kada nije osigurao obavljanje usluge sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03 pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09), Zakonu o otpadu (Narodne novine 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), te drugim propisima koji uređuju ovo područje.

Sve navedeno korisnik usluge je dužan dokazati odgovarajućom ispravom, ugovorom o kupoprodaji, izvatkom iz obrtnog registra itd.

III. UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE

ÄŒlanak 5.

Isporučitelj usluge obavlja uslugu sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Siska (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 15/03), Odlukama o komunalnom redu drugih općina u kojima isporučitelj obavlja uslugu te Planu odvoza kojeg donosi isporučitelj usluge i objavljuje na Internet stranici www.gos.hr

Isporučitelj usluge upoznat će korisnika s Planom odvoza prilikom sklapanja ugovora o isporuci komunalnih usluga, te će o svim eventualnim promjenama isti biti upoznati preko sredstva javnog priopćavanja ili na Internet stranicama isporučitelja usluge.

ÄŒlanak 6.

Isporučitelj usluge odvozi komunalni otpad pražnjenjem posuda za otpad, u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Broj i vrstu posuda  za otpad određuje isporučitelj usluge sukladno uvjetima i mogućnosti odvoza i to:

  • za domaćinstva u obiteljskim kućama posude zapremine od 120 l;
  • za domaćinstva u graÄ‘evinama kolektivnog stanovanja posude zapremine 240 l, 1100 l i 5000 l;
  • za domaćinstva u prigradskim i seoskim naseljima gdje skupljanje i odvoz otpada nije moguće zbog neureÄ‘enih cesta postavlja se zajednička posuda zapremine 1100 l;
  • za korisnike poslovnog prostora odreÄ‘uju se, s obzirom na veličinu poslovnog prostora, vrstu djelatnosti i broju zaposlenih, posude zapremine 240 l, 1100 l, 5000 l, 7000 l i 10000 l, te posude za preÅ¡anje otpada („press“) zapremine 10000 m3.

ÄŒlanak 7.

Odvoz otpada isporučitelj usluge obavlja redovito i to: posude zapremine 120 l odvoze se jedanput tjedno, 240 l, 1100 l i 5000 l  minimalno dva puta tjedno, a posude koje se nalaze kod poslovnih prostora prazne se po pozivu korisnika usluge.

ÄŒlanak 8.

Posude, koje koriste individualni proizvođači otpada iz domaćinstva i proizvođači otpada iz poslovnih prostora, ne smiju se držati na javnim površinama, osim u vrijeme predviđeno za njihovo pražnjenje. Izuzetak predstavljaju kiosci kojima isporučitelj usluge osigurava posude koje se uklapaju u okoliš. Smještaj posuda za sakupljanje ostalog otpada na javnim površinama i u blizini objekata kolektivnog stanovanja određuju dogovorno proizvođač i isporučitelj usluge, a u slučaju spora mjesto određuje Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Siska. Mjesto za smještaj posuda za sakupljanje otpada na javnim površinama i u blizini objekata kolektivnog stanovanja mora biti uređeno te se mora održavati u čistom i urednom stanju.

ÄŒlanak 9.

Korisnici usluge nisu ovlašteni samovoljno premještati položaj posuda. U slučaju da to učine,  osobno odgovaraju za štetu koja nastane uslijed izmjene mjesta. Posude, koje koriste individualni proizvođači otpada iz domaćinstva zapremine 120 l, dužni su iste čuvati i održavati, osim u slučaju velikih mehaničkih kvarova, čiji je servis obveza isporučitelja usluge. Nemarom oštećenu posudu, posudu koja je namjerno oštećena ili posudu koja je otuđena korisnik usluge će platiti sukladno cjeniku isporučitelja usluge. Ukoliko je do oštećenja posude došlo nepravilnim rukovanjem djelatnika isporučitelja usluge, korisnik ima pravo na drugu, zamjensku posudu, ali samo uz  predočenje zapisnika o postavljanju/preuzimanju posude za sakupljanje komunalnog otpada, te dokaza da je do oštećenja došlo rukovanjem djelatnika isporučitelja usluge. Korisnik usluge je dužan nakon prestanka korištenja određenog prostora za koji je dobio na korištenje posudu, u roku od 30 (trideset) dana vratiti posudu isporučitelju usluge na adresu sjedišta. U suprotnom,  isporučitelj usluge ima pravo teretiti ga za 50 % vrijednosti zadužene posude.

ÄŒlanak 10.

Nakon 10 godina od početka korištenja posude za otpad zapremine 120 l, korisnik usluge ima pravo na besplatnu zamjenu iste, te je dužan u tom slučaju isporučitelju usluge dostaviti  staru posudu.                                                                                                                                          Prilikom zamjene stare posude za otpad novom, korisnik i isporučitelj usluge potpisuju novi Zapisnik o preuzimanju posude za sakupljanje komunalnog otpada. Korisnik usluge ima pravo na zamjenu stare posude za otpad novom samo ako je uredno podmirio sve dospjele račune isporučitelja usluge.

ÄŒlanak 11.

Isporučitelj usluge dužan je redovito održavati (otkloniti eventualne kvarove) sve posude za sakupljanje otpada koje su njegovo vlasništvo, a dva puta godišnje oprati, dezinficirati i dezinsekcirati sve posude za sakupljanje ostalog otpada, koje koriste domaćinstva kolektivnog stanovanja.

ÄŒlanak 12.

Broj „zelenih otoka“ za odvojeno sakupljanje korisnog otpada određuje isporučitelj usluge u skladu s brojem domaćinstava. Smještaj „zelenih otoka“ na javnim površinama određuje isporučitelj usluge uz prethodnu suglasnost i mišljenje nadležnih službi Grada Siska. Vrste otpada koje će se skupljati na „zelenim otocima“, broj i veličinu pojedinih posuda kao i učestalost odvoza otpada određuje isporučitelj usluge.

ÄŒlanak 13.

Glomazni otpad odvozi se dva puta godišnje prema planu odvoza koji donosi isporučitelj usluge i to u proljetnom i jesenskom razdoblju. Isporučitelj usluge dužan je obavijestiti korisnike usluge o danu i mjestu sakupljanja i odvoza glomaznog otpada najmanje 3 (tri) dana prije odvoza. Zabranjeno je iznošenje glomaznog otpada na javne površine izvan utvrđenih termina sakupljanja i odvoza. Isporučitelj usluge može, na zahtjev i trošak korisnika usluge, obaviti odvoz istoga i izvan utvrđenih termina. Korisnici usluge iz kućanstva mogu tijekom godine i sami dovoziti glomazni otpad na reciklažno dvorište, te će isti biti preuzet bez naknade.

IV. UVJETI KORIÅ TENJA KOMUNALNE USLUGE

ÄŒlanak 14.

Korisnik usluge dužan je posude za otpad zapremine 120 l na dan sakupljanja i odvoza otpada iznijeti izvan privatnog posjeda na mjesto koje je dostupno i vidljivo djelatnicima i vozilima isporučitelja usluge, kako bi se usluga mogla nesmetano obaviti. Otpad odložen na drugi način neće biti preuzet, a isporučitelj usluge o istom će obavijestiti komunalnog redara.

Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora dužni su posude za otpad svih zapremina postaviti na mjesto dostupno za djelatnike i vozila isporučitelja usluge.

ÄŒlanak 15.

Isporučitelj usluge odvozi isključivo otpad koji se nalazi u posudi. Korisnik usluge može u posude odlagati samo komunalni otpad, a sav iskoristivi otpad dužan je odložiti u skladu s pozitivnim propisima ili predati ovlaštenim sakupljačima. Korisnik usluge je dužan odvojiti sav iskoristivi otpad od komunalnog otpada, sukladno odredbama Zakona o otpadu (Narodne novine 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), te pripadajućih zakonskih propisa.

Korisnik usluge odgovara isporučitelju usluge za svu štetu koja nastane neodgovornim odlaganjem drugih vrsta otpada u posude za odlaganje komunalnog otpada.

Isporučitelj usluge dužan je upoznati korisnike usluge s pravilnim odlaganjem otpada u sredstvima javnog priopćavanja ili na svojoj internet stranici.

ÄŒlanak 16.

Zahtjev za korištenje komunalne usluge, prijava potrebe korištenja komunalne usluge te sva druga pitanja vezana uz isporuku komunalne usluge korisnik usluge prijavljuje u sjedištu isporučitelja usluge na adresi Ivana Kukuljevića Sakcinskog 28 u Sisku, od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00 sati i subotom od 07.00 do 1200 sati.

V. NAÄŒIN OBRAÄŒUNA CIJENE KOMUNALNE USLUGE

ÄŒlanak 17.

Cijena komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada utvrđuje se Cjenikom kojeg donosi isporučitelj usluge na način propisan zakonom.

O svakoj promjeni cijene isporučitelj usluge će pravovremeno obavijestiti korisnike usluge u sredstvima javnog priopćavanja i na svojoj internetskoj stranici.

ÄŒlanak 18.

Na cijenu iz članka 17. ovog Pravilnika utvrđuju se popusti za slijedeće kategorije korisnika usluge:

1. korisnici usluge, samačka domaćinstva                                                     – popust 30%

2. korisnici usluge, povremeno nastanjena domaćinstva-kuće za odmor     – obračun usluge za četiri mjeseca godiÅ¡nje

3. korisnici usluge, koji privremeno rade u inozemstvu                – obračun usluge za dva mjeseca godiÅ¡nje

Pravo iz stavka 1,2 i 3. ovoga članka ostvaruje se na temelju pisanog zahtjeva korisnika usluge uz priloženu potrebnu dokumentaciju:

-        izjava ovjerena od stane javnog bilježnika (samci)

-        rješenje Porezne uprave (vikendaši)

-        preslika putovnice uz ovjerenu izjavu od strane javnog bilježnika (inozemci)

Dokumentacija iz stavka 2. ovog članka ne smije biti starija od 30 dana i vrijedi za tekuću godinu, nakon čega je potrebno obnoviti zahtjev.

Promjene kojima se mijenja status korisnika usluge, potrebno je pismeno podnijeti isporučitelju usluge, najkasnije do 31. siječnja, za tekuću godinu.

ÄŒlanak 19.

Pravne osobe koje su korisnici usluge (obrtnici, samostalni djelatnici isl.), kod kojih je registrirano sjedište identično adresi stanovanja korisnika usluge na kojoj korisnik prebiva, oabvezni su plaćati komunalnu uslugu sakupljanja i odvoza otpada zasebno za potrebe stanovanja odnosno obavljanja poduzetničke djelatnosti, a prema cijenama usluge koje se primjenjuju za pojedinu kategoriju korisnika.

VI. NAČIN PLAĆANJA KOMUNALNE USLUGE

ÄŒlanak 20.

Korisnik uslugu plaća na temelju ispostavljenih računa od strane isporučitelja usluge. Računi za komunalnu usluge ispostavljaju se:

  • za domaćinstva: dva puta godiÅ¡nje za razdoblje od ožujka do kolovoza te od rujna do veljače, s rokom dospijeća svakog računa 15-og u sljedećem mjesecu;
  • za poslovne prostore: svaki mjesec, s rokom dospijeća svakog računa do 15-og u sljedećem mjesecu ili prema sklopljenom Ugovoru.

VII. ZAÅ TITA PRAVA KORISNIKA USLUGE

ÄŒlanak 21.

Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora poštom, telefax uređajem ili elektroničkom poštom, te u sjedištu isporučitelja usluge. Isporučitelj usluge je dužan na prigovor odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja istog.

Isporučitelj usluge je dužan voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora korisnika usluge najmanje dvije godine od dana primitka prigovora.

U slučaju pogrešno obračunatih računa za izvršene komunalne usluge, korisnik je dužan o tome odmah, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana obavijestiti isporučitelja usluge .

U slučaju da korisnik i isporučitelj usluge imaju međusobnih potraživanja, mogu izvršiti prijeboj potraživanja.

U slučaju pretplate cijene za komunalnu uslugu, isporučitelj usluge može umanjiti obvezu korisnika za mjesec ili mjesece koji slijede.

Na obračun komunalne usluge korisnik ima pravo prigovora pisanim putem u roku od 15 (petnaest) dana od dostave računa. U protivnom se smatra da je obračun u redu. Isporučitelj usluge dužan je odgovoriti na isti u roku od 15 (petnaest) dana od dostave prigovora. Isporučitelj usluge dužan je unijeti promjenu u poslovne knjige ukoliko je uvažio prigovor.

ÄŒlanak 22.

Isporučitelj usluge dužan je osnovati povjerenstvo za reklamacije korisnika usluge u kojem je zastupljen predstavnik Udruge za zaštitu potrošača. Povjerenstvo je dužno pisanim putem odgovoriti na zaprimljene reklamacije korisnika usluge u roku od  15 (petnaest) dana od dana zaprimanja reklamacije.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRÅ NE ODREDBE

ÄŒlanak 23.

Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na način njegovog donošenja.

ÄŒlanak 24.

Ovaj Pravilnik objaviti će se u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“.

ÄŒlanak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Direktor:

Mladen Klasnić, dipl. ing.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status