Close

PRAVILNIK O OPĆIM UVJETIMA ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE SAKUPLJANJA I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Temeljem članka 295. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05 i 41/08), članka 24. stavak 5. Zakona o zaÅ¡titi potroÅ¡ača (NN 79/07 i 125/07-ispravak) i članka 3. Odluke o obvezatnom koriÅ¡tenju komunalne usluge u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Sisku (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 19/04), direktor Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. ,  donio je dana 01. listopada 2010. godine slijedeći

PRAVILNIK O OPĆIM UVJETIMA ISPORUKE

komunalne  usluge  sakupljanja  i  odvoza  komunalnog  otpada

I. OPĆE ODREDBE

Čanak 1.

Ovim Pravilnikom o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuje se međusobni odnos između isporučitelja usluge i korisnika usluge na području grada Siska, te drugih općina u kojima isporučitelj obavlja navedenu komunalnu uslugu.

Članak 2.

Isporučitelj komunalne usluge je Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. (u daljnjem tekstu: isporučitelj usluge).

Korisnici komunalne usluge su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici nekretnina na području na kojem isporučitelj obavlja uslugu (u daljnjem tekstu: korisnik usluge).

Komunalna usluga je sakupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a sve sukladno odredbama Zakona o otpadu (Narodne novine 178/04, 111/06, 60/08, 87/09).

II. ISPORUKA KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

Korisnik usluge obvezan je koristiti usluge isporučitelja usluge na način i pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom.

Korisnik usluge dužan je podnijeti obavijest isporučitelju usluge o početku koriÅ¡tenja komunalne usluge, kao i dati točne i potpune podatke potrebne za obračun računa za koriÅ¡tenje usluge.

Isporučitelj i korisnik usluge zaključit će Ugovor o koriÅ¡tenju komunalne usluge (Ugovor o pristupanju), kojim korisnik prihvaća u svemu ovaj Pravilnik.

Smatra se da je Ugovor o koriÅ¡tenju komunalne usluge zaključen i u slučajevima kada korisnik usluge nije podnio obavijest sukladno stavku 2. ovog članka, ali koristi komunalnu uslugu.

Članak 4.

Smatra se da je Ugovor o koriÅ¡tenju komunalne usluge zaključen na neodređeno vrijeme.

Korisnik usluge dužan je u roku od 30 (trideset) dana obavijestiti isporučitelja usluge o početku i prestanku potrebe za pružanjem usluge, a naročito ako je do početka ili prestanka potrebe za pružanjem usluge doÅ¡lo zbog promjene vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora, prestanka koriÅ¡tenja poslovnog prostora i sl.

Korisnik usluge dužan je u roku od 30 (trideset) dana obavijestiti isporučitelja o svim promjenama vezanim uz matične podatke korisnika, a posebno o promjeni naziva, promjeni adrese na koju se Å¡alju računi, promjeni namjene prostora ili djelatnosti, te svim drugim relevantnim promjenama koje utječu na međusobne odnose između isporučitelja i korisnika usluge.

Korisnik usluge ne može otkazati Ugovor o koriÅ¡tenju komunalne usluge u slučaju kada nije osigurao obavljanje usluge sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03 pročiÅ¡ćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09), Zakonu o otpadu (Narodne novine 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), te drugim propisima koji uređuju ovo područje.

Sve navedeno korisnik usluge je dužan dokazati odgovarajućom ispravom, ugovorom o kupoprodaji, izvatkom iz obrtnog registra itd.

III. UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE

Članak 5.

Isporučitelj usluge obavlja uslugu sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Siska (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 15/03), Odlukama o komunalnom redu drugih općina u kojima isporučitelj obavlja uslugu te Planu odvoza kojeg donosi isporučitelj usluge i objavljuje na Internet stranici www.gos.hr

Isporučitelj usluge upoznat će korisnika s Planom odvoza prilikom sklapanja ugovora o isporuci komunalnih usluga, te će o svim eventualnim promjenama isti biti upoznati preko sredstva javnog priopćavanja ili na Internet stranicama isporučitelja usluge.

Članak 6.

Isporučitelj usluge odvozi komunalni otpad pražnjenjem posuda za otpad, u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Broj i vrstu posuda  za otpad određuje isporučitelj usluge sukladno uvjetima i mogućnosti odvoza i to:

  • za domaćinstva u obiteljskim kućama posude zapremine od 120 l;
  • za domaćinstva u građevinama kolektivnog stanovanja posude zapremine 240 l, 1100 l i 5000 l;
  • za domaćinstva u prigradskim i seoskim naseljima gdje skupljanje i odvoz otpada nije moguće zbog neuređenih cesta postavlja se zajednička posuda zapremine 1100 l;
  • za korisnike poslovnog prostora određuju se, s obzirom na veličinu poslovnog prostora, vrstu djelatnosti i broju zaposlenih, posude zapremine 240 l, 1100 l, 5000 l, 7000 l i 10000 l, te posude za preÅ¡anje otpada („press“) zapremine 10000 m3.

Članak 7.

Odvoz otpada isporučitelj usluge obavlja redovito i to: posude zapremine 120 l odvoze se jedanput tjedno, 240 l, 1100 l i 5000 l  minimalno dva puta tjedno, a posude koje se nalaze kod poslovnih prostora prazne se po pozivu korisnika usluge.

Članak 8.

Posude, koje koriste individualni proizvođači otpada iz domaćinstva i proizvođači otpada iz poslovnih prostora, ne smiju se držati na javnim povrÅ¡inama, osim u vrijeme predviđeno za njihovo pražnjenje. Izuzetak predstavljaju kiosci kojima isporučitelj usluge osigurava posude koje se uklapaju u okoliÅ¡. SmjeÅ¡taj posuda za sakupljanje ostalog otpada na javnim povrÅ¡inama i u blizini objekata kolektivnog stanovanja određuju dogovorno proizvođač i isporučitelj usluge, a u slučaju spora mjesto određuje Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Siska. Mjesto za smjeÅ¡taj posuda za sakupljanje otpada na javnim povrÅ¡inama i u blizini objekata kolektivnog stanovanja mora biti uređeno te se mora održavati u čistom i urednom stanju.

Članak 9.

Korisnici usluge nisu ovlaÅ¡teni samovoljno premjeÅ¡tati položaj posuda. U slučaju da to učine,  osobno odgovaraju za Å¡tetu koja nastane uslijed izmjene mjesta. Posude, koje koriste individualni proizvođači otpada iz domaćinstva zapremine 120 l, dužni su iste čuvati i održavati, osim u slučaju velikih mehaničkih kvarova, čiji je servis obveza isporučitelja usluge. Nemarom oÅ¡tećenu posudu, posudu koja je namjerno oÅ¡tećena ili posudu koja je otuđena korisnik usluge će platiti sukladno cjeniku isporučitelja usluge. Ukoliko je do oÅ¡tećenja posude doÅ¡lo nepravilnim rukovanjem djelatnika isporučitelja usluge, korisnik ima pravo na drugu, zamjensku posudu, ali samo uz  predočenje zapisnika o postavljanju/preuzimanju posude za sakupljanje komunalnog otpada, te dokaza da je do oÅ¡tećenja doÅ¡lo rukovanjem djelatnika isporučitelja usluge. Korisnik usluge je dužan nakon prestanka koriÅ¡tenja određenog prostora za koji je dobio na koriÅ¡tenje posudu, u roku od 30 (trideset) dana vratiti posudu isporučitelju usluge na adresu sjediÅ¡ta. U suprotnom,  isporučitelj usluge ima pravo teretiti ga za 50 % vrijednosti zadužene posude.

Članak 10.

Nakon 10 godina od početka koriÅ¡tenja posude za otpad zapremine 120 l, korisnik usluge ima pravo na besplatnu zamjenu iste, te je dužan u tom slučaju isporučitelju usluge dostaviti  staru posudu.                                                                                                                                          Prilikom zamjene stare posude za otpad novom, korisnik i isporučitelj usluge potpisuju novi Zapisnik o preuzimanju posude za sakupljanje komunalnog otpada. Korisnik usluge ima pravo na zamjenu stare posude za otpad novom samo ako je uredno podmirio sve dospjele račune isporučitelja usluge.

Članak 11.

Isporučitelj usluge dužan je redovito održavati (otkloniti eventualne kvarove) sve posude za sakupljanje otpada koje su njegovo vlasniÅ¡tvo, a dva puta godiÅ¡nje oprati, dezinficirati i dezinsekcirati sve posude za sakupljanje ostalog otpada, koje koriste domaćinstva kolektivnog stanovanja.

Članak 12.

Broj „zelenih otoka“ za odvojeno sakupljanje korisnog otpada određuje isporučitelj usluge u skladu s brojem domaćinstava. SmjeÅ¡taj „zelenih otoka“ na javnim povrÅ¡inama određuje isporučitelj usluge uz prethodnu suglasnost i miÅ¡ljenje nadležnih službi Grada Siska. Vrste otpada koje će se skupljati na „zelenim otocima“, broj i veličinu pojedinih posuda kao i učestalost odvoza otpada određuje isporučitelj usluge.

Članak 13.

Glomazni otpad odvozi se dva puta godiÅ¡nje prema planu odvoza koji donosi isporučitelj usluge i to u proljetnom i jesenskom razdoblju. Isporučitelj usluge dužan je obavijestiti korisnike usluge o danu i mjestu sakupljanja i odvoza glomaznog otpada najmanje 3 (tri) dana prije odvoza. Zabranjeno je iznoÅ¡enje glomaznog otpada na javne povrÅ¡ine izvan utvrđenih termina sakupljanja i odvoza. Isporučitelj usluge može, na zahtjev i troÅ¡ak korisnika usluge, obaviti odvoz istoga i izvan utvrđenih termina. Korisnici usluge iz kućanstva mogu tijekom godine i sami dovoziti glomazni otpad na reciklažno dvoriÅ¡te, te će isti biti preuzet bez naknade.

IV. UVJETI KORIÅ TENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 14.

Korisnik usluge dužan je posude za otpad zapremine 120 l na dan sakupljanja i odvoza otpada iznijeti izvan privatnog posjeda na mjesto koje je dostupno i vidljivo djelatnicima i vozilima isporučitelja usluge, kako bi se usluga mogla nesmetano obaviti. Otpad odložen na drugi način neće biti preuzet, a isporučitelj usluge o istom će obavijestiti komunalnog redara.

Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora dužni su posude za otpad svih zapremina postaviti na mjesto dostupno za djelatnike i vozila isporučitelja usluge.

Članak 15.

Isporučitelj usluge odvozi isključivo otpad koji se nalazi u posudi. Korisnik usluge može u posude odlagati samo komunalni otpad, a sav iskoristivi otpad dužan je odložiti u skladu s pozitivnim propisima ili predati ovlaÅ¡tenim sakupljačima. Korisnik usluge je dužan odvojiti sav iskoristivi otpad od komunalnog otpada, sukladno odredbama Zakona o otpadu (Narodne novine 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), te pripadajućih zakonskih propisa.

Korisnik usluge odgovara isporučitelju usluge za svu Å¡tetu koja nastane neodgovornim odlaganjem drugih vrsta otpada u posude za odlaganje komunalnog otpada.

Isporučitelj usluge dužan je upoznati korisnike usluge s pravilnim odlaganjem otpada u sredstvima javnog priopćavanja ili na svojoj internet stranici.

Članak 16.

Zahtjev za koriÅ¡tenje komunalne usluge, prijava potrebe koriÅ¡tenja komunalne usluge te sva druga pitanja vezana uz isporuku komunalne usluge korisnik usluge prijavljuje u sjediÅ¡tu isporučitelja usluge na adresi Ivana Kukuljevića Sakcinskog 28 u Sisku, od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00 sati i subotom od 07.00 do 1200 sati.

V. NAČIN OBRAČUNA CIJENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 17.

Cijena komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada utvrđuje se Cjenikom kojeg donosi isporučitelj usluge na način propisan zakonom.

O svakoj promjeni cijene isporučitelj usluge će pravovremeno obavijestiti korisnike usluge u sredstvima javnog priopćavanja i na svojoj internetskoj stranici.

Članak 18.

Na cijenu iz članka 17. ovog Pravilnika utvrđuju se popusti za slijedeće kategorije korisnika usluge:

1. korisnici usluge, samačka domaćinstva                                                     – popust 30%

2. korisnici usluge, povremeno nastanjena domaćinstva-kuće za odmor     – obračun usluge za četiri mjeseca godiÅ¡nje

3. korisnici usluge, koji privremeno rade u inozemstvu                – obračun usluge za dva mjeseca godiÅ¡nje

Pravo iz stavka 1,2 i 3. ovoga članka ostvaruje se na temelju pisanog zahtjeva korisnika usluge uz priloženu potrebnu dokumentaciju:

-        izjava ovjerena od stane javnog bilježnika (samci)

-        rješenje Porezne uprave (vikendaši)

-        preslika putovnice uz ovjerenu izjavu od strane javnog bilježnika (inozemci)

Dokumentacija iz stavka 2. ovog članka ne smije biti starija od 30 dana i vrijedi za tekuću godinu, nakon čega je potrebno obnoviti zahtjev.

Promjene kojima se mijenja status korisnika usluge, potrebno je pismeno podnijeti isporučitelju usluge, najkasnije do 31. siječnja, za tekuću godinu.

Članak 19.

Pravne osobe koje su korisnici usluge (obrtnici, samostalni djelatnici isl.), kod kojih je registrirano sjediÅ¡te identično adresi stanovanja korisnika usluge na kojoj korisnik prebiva, oabvezni su plaćati komunalnu uslugu sakupljanja i odvoza otpada zasebno za potrebe stanovanja odnosno obavljanja poduzetničke djelatnosti, a prema cijenama usluge koje se primjenjuju za pojedinu kategoriju korisnika.

VI. NAČIN PLAĆANJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 20.

Korisnik uslugu plaća na temelju ispostavljenih računa od strane isporučitelja usluge. Računi za komunalnu usluge ispostavljaju se:

  • za domaćinstva: dva puta godiÅ¡nje za razdoblje od ožujka do kolovoza te od rujna do veljače, s rokom dospijeća svakog računa 15-og u sljedećem mjesecu;
  • za poslovne prostore: svaki mjesec, s rokom dospijeća svakog računa do 15-og u sljedećem mjesecu ili prema sklopljenom Ugovoru.

VII. ZAÅ TITA PRAVA KORISNIKA USLUGE

Članak 21.

Korisnici usluge imaju mogućnost podnoÅ¡enja pisanih prigovora poÅ¡tom, telefax uređajem ili elektroničkom poÅ¡tom, te u sjediÅ¡tu isporučitelja usluge. Isporučitelj usluge je dužan na prigovor odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja istog.

Isporučitelj usluge je dužan voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora korisnika usluge najmanje dvije godine od dana primitka prigovora.

U slučaju pogreÅ¡no obračunatih računa za izvrÅ¡ene komunalne usluge, korisnik je dužan o tome odmah, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana obavijestiti isporučitelja usluge .

U slučaju da korisnik i isporučitelj usluge imaju međusobnih potraživanja, mogu izvrÅ¡iti prijeboj potraživanja.

U slučaju pretplate cijene za komunalnu uslugu, isporučitelj usluge može umanjiti obvezu korisnika za mjesec ili mjesece koji slijede.

Na obračun komunalne usluge korisnik ima pravo prigovora pisanim putem u roku od 15 (petnaest) dana od dostave računa. U protivnom se smatra da je obračun u redu. Isporučitelj usluge dužan je odgovoriti na isti u roku od 15 (petnaest) dana od dostave prigovora. Isporučitelj usluge dužan je unijeti promjenu u poslovne knjige ukoliko je uvažio prigovor.

Članak 22.

Isporučitelj usluge dužan je osnovati povjerenstvo za reklamacije korisnika usluge u kojem je zastupljen predstavnik Udruge za zaÅ¡titu potroÅ¡ača. Povjerenstvo je dužno pisanim putem odgovoriti na zaprimljene reklamacije korisnika usluge u roku od  15 (petnaest) dana od dana zaprimanja reklamacije.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRÅ NE ODREDBE

Članak 23.

Izmjene i dopune Pravilnika vrÅ¡e se na način njegovog donoÅ¡enja.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik objaviti će se u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Direktor:

Mladen Klasnić, dipl. ing.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status