Close

Sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada u Sisku nekada i danas

POVIJESNI PREGLED POSTUPANJA S KOMUNALNIM OTPADOM

U pisanim materijalima prvi puta se, kao javna obveza, spominje problem čišćenja naselja i odvoza otpada 1838. godine u Povelji kojom Sisak postaje trgovište.

Kao prvo smetlište početkom dvadesetog stoljeća spominje se prostor na području „Kontrobe“ gdje se danas nalazi parkirališna ploha zapadno od Gradske tržnice sve do prostora Gradskog bazena i Doma umirovljenika (taj prostor je bio ostatak rimskog obrambenog kanala). U početku građani sami odvoze otpad na smetlište, a kasnije putem ovlaštenih “kirijaša” koji se bave odvozom otpada.

Organizirani odvoz otpada na smetlište putem komunalnog poduzeća počinje 1948.godine.

Komunalna djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada u gradu Sisku u periodu od 1948. godine do danas obavljali su:

-          od 1948. – 1952. „Otpad“ – gradsko poduzeće za prikupljanje otpadaka,

-          od 1952. – 1964. „Čistoća“ – gradsko poduzeće za čišćenje i ureÄ‘enje grada Siska,

-          od 1964. – 1997. „Komunalac“ – gradsko komunalno poduzeće Sisak,

-          od 1997. – 2000. „Saubermacher“ DL AG, Graz – kao koncesionar,

-          od 2000. „Gospodarenje otpadom Sisak“ d.o.o. – trgovačko druÅ¡tvo u vlasniÅ¡tvu Grada Siska.

Od 1948. – 1976. godine otpad se odvozi na smetliÅ¡te koje je locirano u „Logomerju“ (na prostoru tadaÅ¡nje Mjesne zajednice Tomćev put izmeÄ‘u danaÅ¡nje ulice I. Fistrovića i Vatrogasnog doma). PovrÅ¡ina smetliÅ¡ta je 60.000 m2. Procjenjuje se da je na tom prostoru odloženo 400.000 m2 otpada.

Razvojem grada i porastom stanovniÅ¡tva, a time i količine otpada smetliÅ¡te se 1976. godine seli u „Sepčinu“ na ulazu u Å¡umu Brezovica (uz zapadnu stranu ceste Sisak – Popovača, južno od potoka Sepčina). Otpad je odložen na povrÅ¡ini od 50.000 m2. Procjenjuje se da je na tom prostoru do 1987. godine, do kada se ono koristi, odloženo 342.000 m2 otpada.

U rujnu 1983. godine Skupština općine Sisak donosi „Dugoročni program nadzora i zaštite okoline u općini Sisak“, kojom se sustavno pristupa svim elementima okoliša, a posebna pozornost se daje i postupanju s otpadom. Program se provodi u kontinuitetu do danas, sada kao Program zaštite okoliša, odnosno Lokalna Agenda-21.

Početkom osamdesetih godina pristupa se izboru lokacije za izgradnju novog odlagaliÅ¡ta, sukladno tada važećim svjetskim standardima. Tako je od 1981. – 1986. godine provedena kompletna procedura izbora lokacije odlagaliÅ¡ta komunalnog otpada (istražni radovi, studije, projektna dokumentacija, rasprave, procjena utjecaja na okoliÅ¡, ishoÄ‘enje dozvola…).

1987. godine izgrađeno je i otvoreno prvo uređeno odlagalište otpada tzv. „sanitarna deponija“ na lokaciji „Goričica“ (stari rukavac Save, južno od Bacana kod Topolovca), za koje su ishođene sve zakonom propisane dozvole.

Vezano s tim, Općina Sisak prva je u državi ustrojila vlastitu inspekciju zaštite okoliša i komunalnih redara, tako da je od otvaranja odlagalište pod stalnim nadzorom inspektora zaštite okoliša, a istovremeno se na terenu radi na praćenju, sprečavanju i otklanjanju divljih odlagališta.

Od prvog dana rada odlagališta evidentiraju se količine otpada koji se odlaže i prati kakvoća okoliša, a rezultati nadzora objavljuju u godišnjim Izvješćima o stanju i zaštiti okoliša u Općini odnosno Gradu Sisku.

Od 1988. godine pristupilo se uvođenju odvojenog prikupljanja papira i stakla na nekoliko lokacija u gradu Sisku, a na samom odlagalištu se iz otpada izdvajaju metali (željezo,bakar,aluminij) te papir.

1995. godine izrađen je Program gospodarenja otpadom Grada Siska, kada to još nije bila zakonska obveza, kojim se planiraju daljnje mjere za postupanje s komunalnim otpadom i mjere za daljnje uređenje i opremanje odlagališta otpada.

Od  1997. godine djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja daje se na koncesiju trgovačkom druÅ¡tvu „Saubermacher DL AG“ iz Graza, te se od tada pristupa uvoÄ‘enju sustava odvojenog skupljanja na cijelom području Grada Siska; uvode se nove posude za odvojeno sakupljanje papira, stakla i ostalog otpada, a u manjem dijelu grada i za sakupljanje bioloÅ¡kog otpada. Istovremeno se pristupa i obnavljanju voznog parka – kamiona smećara, te daljnjem ureÄ‘ivanju i opremanju odlagaliÅ¡ta. Tako su ujedno stečena korisna iskustva i stvoreni uvjeti za organiziranje ove djelatnosti putem vlastitog trgovačkog druÅ¡tva.

Od 2000. godine djelatnost skupljanja, odvoza i odlaganja otpada obavlja vlastito trgovačko društvo „Gospodarenje otpadom Sisak“ d.o.o., koje postupno organizira ovu djelatnost i u općinama Lekenik, Martinska Ves i Sunja.

POSTUPANJE S KOMUNALNIM OTPADOM DANAS

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. je trgovačko društvo u 100% vlasništvu Grada Siska; društvo čine organizacijske cjeline: Uprava, Služba za financijske poslove i računovodstvo, Služba za odnose s kupcima (službe smještene na adresi I. K. Sakcinskog 28, tj. u sklopu tržnice „Kontroba“), Služba za poslove sakupljanja i odvoza otpada, Služba za poslove odlaganja otpada i Služba održavanja (službe smještene na lokaciji odlagališta komunalnog otpada „Goričica“ u Topolovcu).

U sklopu gradske tržnice također je smješten i šalter za građane – plaćanje računa, reklamacije, žalbe i prigovori, informacije i sl, koji korisnici mogu dobiti i putem besplatnog telefona 0800 200 214.

Trenutan broj zaposlenih je 83 stalno zaposlenih djelatnika. Društvo obavlja djelatnost sakupljanja i odvoza, te odlaganja komunalnog otpada. Iz komunalnog otpada se izdvaja korisni i opasni otpad. Otpad se, ovisno o vrsti, odlaže u zasebne posude koje se nalaze u blizini stambenih objekata, na javnim površinama i u reciklažnim dvorištima. Zasebno sakupljeni korisni i opasni otpad, predaju se ovlaštenim obrađivačima, a ostali otpad se, kao neiskoristivi, odlaže na odlagalištu komunalnog otpada „Goričica“.

 

STROJEVI I VOZILA u vlasništvu Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. – nužni su za pravilno gospodarenje otpadom

 

-          buldozer za razgrtanje otpada na deponiji;

-          kompaktor za sabijanje otpada na deponiji;

-          traktor za košnju i malčiranje;

-          za odvoz komunalnog otpada – redovne linije 7 kamiona + 2 kamiona za odvoz korisnog otpada, koji po potrebi služe i za odvoz komunalnog otpada;

-          kamion kiper za odvoz glomaznog otpada i čišćenje divljih deponija;

-          2 kamiona podizača za press kontejnere.

 

VRSTE OTPADA, NAČINI SAKUPLJANJA I  ZBRINJAVANJE

 

Na odlagalište „Goričica“ trajno se odlaže komunalni otpad, neiskoristivi dio glomaznog otpada i neopasni tehnološki otpad za oko 1.500 poslovnih subjekata i oko 22.000 kućanstava.

Prema unaprijed utvrđenom rasporedu (koji se također može pronaći na našoj web stranici) tijekom čitave godine se organizira odvoz glomaznog otpada.

Pomoću „zelenih otoka“ postavljenih na čitavom području sakupljanja (a to je područje Siska, općina Lekenik, Sunja i Martinska Ves), sakuplja se korisni otpad (papir, staklo, plastika, višeslojna kartonska ambalaža-tetra pak), koji se predaje dalje ovlaštenim oporabiteljima (na daljnju preradu). Korisni otpad se sakuplja besplatno i od poslovnih prostora, te u sklopu reciklažnog dvorišta (u koje građani sami dovoze otpad).

U reciklažnom dvorištu (koje se nalazi na lokaciji odlagališta „Goričica“, a gdje građani mogu dovesti glomazni, korisni ili opasni otpad, što se besplatno preuzima), koje je nadzirano i posebno opremljeno za odvojeno odlaganje raznih vrsta iskoristivih i otpadnih tvari, koje nastaju u domaćinstvu; ne vrši se nikakva prerada otpada, već je jedina funkcija sakupljanje. Namijenjeno je isključivo građanima; ne prima se otpad od pravnih osoba. Opasni otpad (EE otpad, stari akumulatori i baterije, stari lijekovi, ulja i masti), koji se preuzima od građana, privremeno se skladišti u reciklažnom dvorištu i nakon toga predaje firmama ovlaštenima za pojedinu vrstu otpada.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status