Close

Sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada u Sisku nekada i danas

POVIJESNI PREGLED POSTUPANJA S KOMUNALNIM OTPADOM

U pisanim materijalima prvi puta se, kao javna obveza, spominje problem čiÅ¡ćenja naselja i odvoza otpada 1838. godine u Povelji kojom Sisak postaje trgoviÅ¡te.

Kao prvo smetliÅ¡te početkom dvadesetog stoljeća spominje se prostor na području „Kontrobe“ gdje se danas nalazi parkiraliÅ¡na ploha zapadno od Gradske tržnice sve do prostora Gradskog bazena i Doma umirovljenika (taj prostor je bio ostatak rimskog obrambenog kanala). U početku građani sami odvoze otpad na smetliÅ¡te, a kasnije putem ovlaÅ¡tenih “kirijaÅ¡a” koji se bave odvozom otpada.

Organizirani odvoz otpada na smetliÅ¡te putem komunalnog poduzeća počinje 1948.godine.

Komunalna djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada u gradu Sisku u periodu od 1948. godine do danas obavljali su:

-          od 1948. – 1952. „Otpad“ – gradsko poduzeće za prikupljanje otpadaka,

-          od 1952. – 1964. „Čistoća“ – gradsko poduzeće za čiÅ¡ćenje i uređenje grada Siska,

-          od 1964. – 1997. „Komunalac“ – gradsko komunalno poduzeće Sisak,

-          od 1997. – 2000. „Saubermacher“ DL AG, Graz – kao koncesionar,

-          od 2000. „Gospodarenje otpadom Sisak“ d.o.o. – trgovačko druÅ¡tvo u vlasniÅ¡tvu Grada Siska.

Od 1948. – 1976. godine otpad se odvozi na smetliÅ¡te koje je locirano u „Logomerju“ (na prostoru tadaÅ¡nje Mjesne zajednice Tomćev put između danaÅ¡nje ulice I. Fistrovića i Vatrogasnog doma). PovrÅ¡ina smetliÅ¡ta je 60.000 m2. Procjenjuje se da je na tom prostoru odloženo 400.000 m2 otpada.

Razvojem grada i porastom stanovniÅ¡tva, a time i količine otpada smetliÅ¡te se 1976. godine seli u „Sepčinu“ na ulazu u Å¡umu Brezovica (uz zapadnu stranu ceste Sisak – Popovača, južno od potoka Sepčina). Otpad je odložen na povrÅ¡ini od 50.000 m2. Procjenjuje se da je na tom prostoru do 1987. godine, do kada se ono koristi, odloženo 342.000 m2 otpada.

U rujnu 1983. godine SkupÅ¡tina općine Sisak donosi „Dugoročni program nadzora i zaÅ¡tite okoline u općini Sisak“, kojom se sustavno pristupa svim elementima okoliÅ¡a, a posebna pozornost se daje i postupanju s otpadom. Program se provodi u kontinuitetu do danas, sada kao Program zaÅ¡tite okoliÅ¡a, odnosno Lokalna Agenda-21.

Početkom osamdesetih godina pristupa se izboru lokacije za izgradnju novog odlagaliÅ¡ta, sukladno tada važećim svjetskim standardima. Tako je od 1981. – 1986. godine provedena kompletna procedura izbora lokacije odlagaliÅ¡ta komunalnog otpada (istražni radovi, studije, projektna dokumentacija, rasprave, procjena utjecaja na okoliÅ¡, ishođenje dozvola…).

1987. godine izgrađeno je i otvoreno prvo uređeno odlagaliÅ¡te otpada tzv. „sanitarna deponija“ na lokaciji „Goričica“ (stari rukavac Save, južno od Bacana kod Topolovca), za koje su ishođene sve zakonom propisane dozvole.

Vezano s tim, Općina Sisak prva je u državi ustrojila vlastitu inspekciju zaÅ¡tite okoliÅ¡a i komunalnih redara, tako da je od otvaranja odlagaliÅ¡te pod stalnim nadzorom inspektora zaÅ¡tite okoliÅ¡a, a istovremeno se na terenu radi na praćenju, sprečavanju i otklanjanju divljih odlagaliÅ¡ta.

Od prvog dana rada odlagaliÅ¡ta evidentiraju se količine otpada koji se odlaže i prati kakvoća okoliÅ¡a, a rezultati nadzora objavljuju u godiÅ¡njim IzvjeÅ¡ćima o stanju i zaÅ¡titi okoliÅ¡a u Općini odnosno Gradu Sisku.

Od 1988. godine pristupilo se uvođenju odvojenog prikupljanja papira i stakla na nekoliko lokacija u gradu Sisku, a na samom odlagaliÅ¡tu se iz otpada izdvajaju metali (željezo,bakar,aluminij) te papir.

1995. godine izrađen je Program gospodarenja otpadom Grada Siska, kada to joÅ¡ nije bila zakonska obveza, kojim se planiraju daljnje mjere za postupanje s komunalnim otpadom i mjere za daljnje uređenje i opremanje odlagaliÅ¡ta otpada.

Od  1997. godine djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja daje se na koncesiju trgovačkom druÅ¡tvu „Saubermacher DL AG“ iz Graza, te se od tada pristupa uvođenju sustava odvojenog skupljanja na cijelom području Grada Siska; uvode se nove posude za odvojeno sakupljanje papira, stakla i ostalog otpada, a u manjem dijelu grada i za sakupljanje bioloÅ¡kog otpada. Istovremeno se pristupa i obnavljanju voznog parka – kamiona smećara, te daljnjem uređivanju i opremanju odlagaliÅ¡ta. Tako su ujedno stečena korisna iskustva i stvoreni uvjeti za organiziranje ove djelatnosti putem vlastitog trgovačkog druÅ¡tva.

Od 2000. godine djelatnost skupljanja, odvoza i odlaganja otpada obavlja vlastito trgovačko druÅ¡tvo „Gospodarenje otpadom Sisak“ d.o.o., koje postupno organizira ovu djelatnost i u općinama Lekenik, Martinska Ves i Sunja.

POSTUPANJE S KOMUNALNIM OTPADOM DANAS

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. je trgovačko druÅ¡tvo u 100% vlasniÅ¡tvu Grada Siska; druÅ¡tvo čine organizacijske cjeline: Uprava, Služba za financijske poslove i računovodstvo, Služba za odnose s kupcima (službe smjeÅ¡tene na adresi I. K. Sakcinskog 28, tj. u sklopu tržnice „Kontroba“), Služba za poslove sakupljanja i odvoza otpada, Služba za poslove odlaganja otpada i Služba održavanja (službe smjeÅ¡tene na lokaciji odlagaliÅ¡ta komunalnog otpada „Goričica“ u Topolovcu).

U sklopu gradske tržnice također je smjeÅ¡ten i Å¡alter za građane – plaćanje računa, reklamacije, žalbe i prigovori, informacije i sl, koji korisnici mogu dobiti i putem besplatnog telefona 0800 200 214.

Trenutan broj zaposlenih je 83 stalno zaposlenih djelatnika. DruÅ¡tvo obavlja djelatnost sakupljanja i odvoza, te odlaganja komunalnog otpada. Iz komunalnog otpada se izdvaja korisni i opasni otpad. Otpad se, ovisno o vrsti, odlaže u zasebne posude koje se nalaze u blizini stambenih objekata, na javnim povrÅ¡inama i u reciklažnim dvoriÅ¡tima. Zasebno sakupljeni korisni i opasni otpad, predaju se ovlaÅ¡tenim obrađivačima, a ostali otpad se, kao neiskoristivi, odlaže na odlagaliÅ¡tu komunalnog otpada „Goričica“.

 

STROJEVI I VOZILA u vlasniÅ¡tvu Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. – nužni su za pravilno gospodarenje otpadom

 

-          buldozer za razgrtanje otpada na deponiji;

-          kompaktor za sabijanje otpada na deponiji;

-          traktor za koÅ¡nju i malčiranje;

-          za odvoz komunalnog otpada – redovne linije 7 kamiona + 2 kamiona za odvoz korisnog otpada, koji po potrebi služe i za odvoz komunalnog otpada;

-          kamion kiper za odvoz glomaznog otpada i čiÅ¡ćenje divljih deponija;

-          2 kamiona podizača za press kontejnere.

 

VRSTE OTPADA, NAČINI SAKUPLJANJA I  ZBRINJAVANJE

 

Na odlagaliÅ¡te „Goričica“ trajno se odlaže komunalni otpad, neiskoristivi dio glomaznog otpada i neopasni tehnoloÅ¡ki otpad za oko 1.500 poslovnih subjekata i oko 22.000 kućanstava.

Prema unaprijed utvrđenom rasporedu (koji se također može pronaći na naÅ¡oj web stranici) tijekom čitave godine se organizira odvoz glomaznog otpada.

Pomoću „zelenih otoka“ postavljenih na čitavom području sakupljanja (a to je područje Siska, općina Lekenik, Sunja i Martinska Ves), sakuplja se korisni otpad (papir, staklo, plastika, viÅ¡eslojna kartonska ambalaža-tetra pak), koji se predaje dalje ovlaÅ¡tenim oporabiteljima (na daljnju preradu). Korisni otpad se sakuplja besplatno i od poslovnih prostora, te u sklopu reciklažnog dvoriÅ¡ta (u koje građani sami dovoze otpad).

U reciklažnom dvoriÅ¡tu (koje se nalazi na lokaciji odlagaliÅ¡ta „Goričica“, a gdje građani mogu dovesti glomazni, korisni ili opasni otpad, Å¡to se besplatno preuzima), koje je nadzirano i posebno opremljeno za odvojeno odlaganje raznih vrsta iskoristivih i otpadnih tvari, koje nastaju u domaćinstvu; ne vrÅ¡i se nikakva prerada otpada, već je jedina funkcija sakupljanje. Namijenjeno je isključivo građanima; ne prima se otpad od pravnih osoba. Opasni otpad (EE otpad, stari akumulatori i baterije, stari lijekovi, ulja i masti), koji se preuzima od građana, privremeno se skladiÅ¡ti u reciklažnom dvoriÅ¡tu i nakon toga predaje firmama ovlaÅ¡tenima za pojedinu vrstu otpada.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status