Close

Općenito o uslugama koje pružamo

Općenito o uslugama koje pružamo

Na području Grada Siska komunalni se otpad skuplja i odvozi  organizirano. Komunalnu djelatnost skupljanja odvoza i postupanja s komunalnim otpadom obavlja gradsko trgovačko društvo ” Gospodarenje otpadom Sisak ” d.o.o.

Komunalni otpad razvrstava se prema svojstvima i odvojeno skuplja u zasebne posude predviđene za pojedine vrste otpada:
1. korisni otpad- otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti,npr.: papir,staklo,karton,plastika,kovine,građevinski otpad,……….
2. opasni otpad iz domaćinstva, npr.: stare baterije, akumulatori, stari lijekovi, boje, lakovi, zauljena ambalaža, motorna ulja,…………..
3. ostali otpad: dio otpada koji preostane nakon izdvajanja korisnih i opasnih sastojaka otpada.

Otpad se razvrstava i odvojeno skuplja:
– u zasebne posude smještene kod proizvođača otpada individualnog stanovanja (ostali otpad)
– u zajedničke posude smještene kod proizvođača otpada kolektivnog stanovanja ( ostali otpad, papir, staklo i plastika)
– u zasebne posude proizvođača otpada korisnika poslovnih prostora (ostali otpad te zavisno od količine i vrste otpada po potrebi odgovarajuće vrste korisnog otpada)
– u posude na “zelenim otocima” ( papir, staklo, plastika)
– u posude na “reiklažnim dvorištima” (sve frakcije korisnog otpada, te dio opasnog otpada).

Za skupljanje otpada koriste se zavisno od potreba proizvođača sljedeće tipske posude:
– plastične posude volumena: 120, 240 litara,
– pocinčane metalne posude (kontejneri) volumena: 1.1oo, 5.000, 7.000, 10.000 litara,
– ostale namjenske posude različitog volumena za potrebe skupljanja otpada na “zelenim otocima” i reciklažnim dvorištima.

Na svim posudama je istaknut natpis za koje su vrste otpada namjenjene. Posude koje koriste poslovni prostori označene su i identifikacijskim oznakama proizvođača otpada. Posude za skupljanje otpada osigurava skupljač otpada i daje na korištenje proizvođačima otpada. Proizvođači otpada u građevinama individualnog stanovanja, sami razvrstavaju otpad u posude predviđene za pojedine vrste otpada. Za skupljanje korisnog otpada (papira,stakla,plastike) koriste se zajedničke posude, koje su smještene na javnim površinama ili u okviru “zelenih otoka”. Na svakih 20-25 domaćinstava raspoređuje se najmanje po jedna posuda od 240 l za skupljanje papira i stakla. Proizvođači otpada u objektima zajedničkog stanovanja koriste zajedničke posude za ostali otpad, smještene na prostoru u blizini zgrade, a skupljanje korisnog otpada posude smještene na prostoru “zelenih otoka”. Opasni sastojci komunalnog otpada nastali u  domaćinstvima, skupljaju se isključivo u posude koje su smještene u reciklažnim dvorištima. Način skupljanja otpada iz poslovnih prostora zavisi od njegove namjene i veličine prostora.