Close

Pranje, dezinfekcija i dezinsekcija posuda za otpad

Prema članku 75. Odluke o komunalnom redu Grada Siska Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. dužno je dva puta godišnje oprati, dezinficirati i dezinsekcirati posude za sakupljanje ostalog otpada koja koriste domaćinstva kolektivnog stanovanja, što se redovito i čini svake godine i to jednom polovicom lipnja i drugi puta krajem rujna.