Uvid u podatke o odloženom otpadu u reciklažna dvorišta             Prijavi se!
Opći podaci

Posjetili ste nas

20.085 puta!

Odložili ste

1.986.662,86 kg otpada!Masa predanog otpada prema vrsti otpada

Vrsta otpada Masa
KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD 874.286,30 kg
GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA 442.600,50 kg
PROBLEMATIČNI OTPAD 172.887,49 kg
OTPADNI TEKSTIL 106.150,76 kg
OTPADNO STAKLO 101.306,00 kg
OTPADNI PAPIR 72.223,07 kg
DRVO 63.296,30 kg
OTPADNI METAL 61.670,44 kg
OSTALO 44.050,10 kg
OTPADNA PLASTIKA 27.400,30 kg
PLASTIKA 19.110,20 kg
JESTIVA ULJA I MASTI 1.184,80 kg
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA 292,10 kg
LIJEKOVI 168,60 kg
BOJE 22,90 kg
DETERDŽENTI 13,00 kgMasa predanog otpada prema ključnom broju otpada

Ključni broj otpada Naziv Masa
20 03 07 glomazni otpad 874.286,30 kg
17 01 01 beton 196.532,00 kg
20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente 127.832,90 kg
20 01 10 odjeća 106.018,96 kg
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest 90.386,30 kg
20 01 02 staklo 70.185,30 kg
17 01 03 crijep/pločice i keramika 66.208,50 kg
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 63.649,00 kg
20 02 01 biorazgradivi otpad (otpad čini 3 samo kora, trava, drvo odnosno drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva, živice i sl.) 61.916,30 kg
20 01 40 metali 61.137,54 kg
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 51.515,97 kg
16 01 03 otpadne gume 39.933,40 kg
15 01 07 staklena ambalaža 31.060,70 kg
17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* 24.762,50 kg
20 01 39 plastika 20.834,70 kg
20 01 01 papir i karton 20.707,10 kg
20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari 19.561,53 kg
17 02 03 plastika 19.110,20 kg
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike 14.858,30 kg
15 01 02 plastična ambalaža 6.565,60 kg
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 6.516,96 kg
13 02 08* ostala motorna, strojna i maziva ulja 2.714,50 kg
20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije 2.564,90 kg
17 02 01 drvo (otpad čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale) 1.380,00 kg
20 01 25 jestiva ulja i masti 1.184,80 kg
17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari 747,30 kg
18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03*) 730,30 kg
08 03 18 otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* 668,20 kg
15 01 04 metalna ambalaža 532,90 kg
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 513,50 kg
20 01 19* pesticidi 382,60 kg
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom 340,30 kg
20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* 292,10 kg
17 01 02 cigle 240,00 kg
20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* 168,60 kg
20 01 14* kiseline 145,30 kg
20 01 11 tekstil 131,80 kg
20 01 13* otapala 115,70 kg
16 01 20 auto stakla 60,00 kg
17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest 52,90 kg
20 01 28 boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* 22,90 kg
20 01 17* fotografske kemikalije 22,50 kg
17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima 22,00 kg
20 01 30 detergenti koji nisu navedeni pod 20 01 29* 13,00 kg
16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari 10,40 kg
20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* 9,70 kg
20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari 9,50 kg
08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari 3,70 kg
20 01 15* lužine 2,10 kg
20 01 29* detergenti koji sadrže opasne tvari 1,30 kgOmjer predanog otpada prema vrsti otpada

BATERIJE I AKUMULATORI

0%

BOJE

0%

DETERDŽENTI

0%

DRVO

3.18%

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

0.01%

GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA

22.27%

JESTIVA ULJA I MASTI

0.05%

KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD

44.00%

LIJEKOVI

0%

OTPADNA PLASTIKA

1.37%

OTPADNI METAL

3.10%

OTPADNI PAPIR

3.63%

OTPADNI TEKSTIL

5.34%

OTPADNO STAKLO

5.09%

PLASTIKA

0.96%

PROBLEMATIČNI OTPAD

8.70%

OSTALO

2.21%


Reciklažno dvorište "Sisak Stari"

*za građane s područja JLS Sisak

Kralja Zvonimira 7B, Sisak

099/497-3496

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati

Subota: od 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Novi Sisak"

*za građane s područja JLS Sisak

Capraška 4, Sisak-Caprag

099/542-1765

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati

Subota: od 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Lekenik"

*za građane s područja JLS Lekenik

Vatrogasna 2B, Lekenik

099/542-1766

Radno vrijeme

Ponedjeljak, srijeda, petak: od 08:00 do 16:00 sati

Utorak, četvrtak: od 14:00 do 20:00 sati

Svaka druga subota: od 07:00 do 15:00 sati


POWERED BY