Uvid u podatke o odloženom otpadu u reciklažna dvorišta             Prijavi se!
Opći podaci

Posjetili ste nas

50.752 puta!

Odložili ste

4.543.880,19 kg otpada!Masa predanog otpada prema vrsti otpada

Vrsta otpada Masa
KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD 2.143.990,40 kg
GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA 822.282,80 kg
PROBLEMATIČNI OTPAD 352.623,09 kg
OTPADNI TEKSTIL 214.022,96 kg
DRVO 209.809,90 kg
OTPADNO STAKLO 209.055,60 kg
OSTALO 186.926,43 kg
OTPADNI PAPIR 151.020,97 kg
OTPADNI METAL 148.751,74 kg
OTPADNA PLASTIKA 66.322,30 kg
PLASTIKA 36.087,90 kg
JESTIVA ULJA I MASTI 2.202,80 kg
LIJEKOVI 412,40 kg
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA 322,30 kg
BOJE 33,90 kg
DETERDŽENTI 13,00 kg
BATERIJE I AKUMULATORI 1,70 kgMasa predanog otpada prema ključnom broju otpada

Ključni broj otpada Naziv Masa
20 03 07 glomazni otpad 2.143.990,40 kg
20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente 246.373,70 kg
17 01 07 mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike 218.185,90 kg
17 01 01 beton 213.889,20 kg
20 01 10 odjeća 213.849,26 kg
20 02 01 biorazgradivi otpad (otpad čini 3 samo kora, trava, drvo odnosno drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva, živice i sl.) 208.429,90 kg
16 01 03 otpadne gume 180.022,83 kg
20 01 40 metali 147.941,94 kg
20 01 02 staklo 143.416,90 kg
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest 133.703,90 kg
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 130.313,87 kg
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 123.014,60 kg
17 01 03 crijep/pločice i keramika 66.804,80 kg
15 01 07 staklena ambalaža 65.578,70 kg
17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* 65.483,00 kg
20 01 39 plastika 47.794,10 kg
20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari 43.690,73 kg
17 02 03 plastika 36.087,90 kg
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike 35.368,80 kg
20 01 01 papir i karton 20.707,10 kg
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 18.644,36 kg
15 01 02 plastična ambalaža 18.528,20 kg
20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije 5.405,10 kg
13 02 08* ostala motorna, strojna i maziva ulja 5.000,20 kg
20 01 25 jestiva ulja i masti 2.202,80 kg
17 02 01 drvo (otpad čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale) 1.380,00 kg
08 03 18 otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* 1.146,40 kg
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom 846,80 kg
20 01 19* pesticidi 844,80 kg
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 833,80 kg
15 01 04 metalna ambalaža 809,80 kg
17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari 747,30 kg
18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03*) 730,30 kg
20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* 412,40 kg
20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* 322,30 kg
17 01 02 cigle 293,40 kg
20 01 14* kiseline 240,50 kg
20 01 13* otapala 175,40 kg
20 01 11 tekstil 173,70 kg
16 03 03* anorganski otpad koji sadrži opasne tvari ( odnosi se samo na termometre (toplomjere) koji sadrže živu) 140,00 kg
17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest 138,70 kg
16 01 20 auto stakla 60,00 kg
20 01 28 boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* 33,90 kg
20 01 17* fotografske kemikalije 22,50 kg
17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima 22,00 kg
08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari 17,90 kg
16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari 14,00 kg
20 01 30 detergenti koji nisu navedeni pod 20 01 29* 13,00 kg
20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* 9,70 kg
20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari 9,50 kg
15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža 8,80 kg
20 01 15* lužine 2,10 kg
20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* 1,70 kg
20 01 29* detergenti koji sadrže opasne tvari 1,30 kgOmjer predanog otpada prema vrsti otpada

BATERIJE I AKUMULATORI

0%

BOJE

0%

DETERDŽENTI

0%

DRVO

4.61%

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

0%

GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA

18.09%

JESTIVA ULJA I MASTI

0.04%

KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD

47.18%

LIJEKOVI

0%

OTPADNA PLASTIKA

1.45%

OTPADNI METAL

3.27%

OTPADNI PAPIR

3.32%

OTPADNI TEKSTIL

4.71%

OTPADNO STAKLO

4.60%

PLASTIKA

0.79%

PROBLEMATIČNI OTPAD

7.76%

OSTALO

4.11%


Reciklažno dvorište "Sisak Stari"

*za građane s područja JLS Sisak

Kralja Zvonimira 7B, Sisak

099/497-3496

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati

Subota: od 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Novi Sisak"

*za građane s područja JLS Sisak

Capraška 4, Sisak-Caprag

099/542-1765

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati

Subota: od 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Lekenik"

*za građane s područja JLS Lekenik

Vatrogasna 2B, Lekenik

099/542-1766

Radno vrijeme

Ponedjeljak, srijeda, petak: od 08:00 do 16:00 sati

Utorak, četvrtak: od 14:00 do 20:00 sati

Prva i treća subota u mjesecu: od 07:00 do 15:00 sati


POWERED BY