Uvid u podatke o odloženom otpadu u reciklažna dvorišta             Prijavi se!
Opći podaci

Posjetili ste nas

27.655 puta!

Odložili ste

2.589.179,60 kg otpada!Masa predanog otpada prema vrsti otpada

Vrsta otpada Masa
KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD 1.186.779,70 kg
GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA 539.935,00 kg
PROBLEMATIČNI OTPAD 216.297,29 kg
OTPADNI TEKSTIL 138.133,46 kg
OTPADNO STAKLO 126.496,80 kg
DRVO 92.565,20 kg
OTPADNI PAPIR 92.447,57 kg
OTPADNI METAL 81.670,64 kg
OSTALO 54.806,04 kg
OTPADNA PLASTIKA 34.811,90 kg
PLASTIKA 23.185,90 kg
JESTIVA ULJA I MASTI 1.488,70 kg
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA 292,10 kg
LIJEKOVI 231,70 kg
BOJE 22,90 kg
DETERDŽENTI 13,00 kg
BATERIJE I AKUMULATORI 1,70 kgMasa predanog otpada prema ključnom broju otpada

Ključni broj otpada Naziv Masa
20 03 07 glomazni otpad 1.186.779,70 kg
17 01 01 beton 213.512,20 kg
20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente 155.892,70 kg
20 01 10 odjeća 137.965,86 kg
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest 99.649,80 kg
20 02 01 biorazgradivi otpad (otpad čini 3 samo kora, trava, drvo odnosno drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva, živice i sl.) 91.185,20 kg
20 01 02 staklo 88.694,60 kg
20 01 40 metali 81.033,04 kg
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 80.515,20 kg
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 71.740,47 kg
17 01 03 crijep/pločice i keramika 66.804,80 kg
16 01 03 otpadne gume 49.729,44 kg
17 01 07 mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike 45.408,20 kg
15 01 07 staklena ambalaža 37.742,20 kg
17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* 32.982,60 kg
20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari 25.602,43 kg
20 01 39 plastika 25.370,90 kg
17 02 03 plastika 23.185,90 kg
20 01 01 papir i karton 20.707,10 kg
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike 20.582,40 kg
15 01 02 plastična ambalaža 9.441,00 kg
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 8.777,76 kg
13 02 08* ostala motorna, strojna i maziva ulja 3.542,20 kg
20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije 3.315,80 kg
20 01 25 jestiva ulja i masti 1.488,70 kg
17 02 01 drvo (otpad čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale) 1.380,00 kg
08 03 18 otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* 792,70 kg
17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari 747,30 kg
18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03*) 730,30 kg
15 01 04 metalna ambalaža 637,60 kg
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 591,60 kg
20 01 19* pesticidi 562,10 kg
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom 484,00 kg
20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* 292,10 kg
17 01 02 cigle 240,00 kg
20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* 231,70 kg
20 01 14* kiseline 172,50 kg
20 01 11 tekstil 167,60 kg
16 03 03* anorganski otpad koji sadrži opasne tvari ( odnosi se samo na termometre (toplomjere) koji sadrže živu) 140,00 kg
20 01 13* otapala 120,50 kg
16 01 20 auto stakla 60,00 kg
17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest 52,90 kg
20 01 28 boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* 22,90 kg
20 01 17* fotografske kemikalije 22,50 kg
17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima 22,00 kg
20 01 30 detergenti koji nisu navedeni pod 20 01 29* 13,00 kg
08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari 11,40 kg
16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari 10,40 kg
20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* 9,70 kg
20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari 9,50 kg
20 01 15* lužine 2,10 kg
20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* 1,70 kg
20 01 29* detergenti koji sadrže opasne tvari 1,30 kgOmjer predanog otpada prema vrsti otpada

BATERIJE I AKUMULATORI

0%

BOJE

0%

DETERDŽENTI

0%

DRVO

3.57%

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

0.01%

GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA

20.85%

JESTIVA ULJA I MASTI

0.05%

KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD

45.83%

LIJEKOVI

0%

OTPADNA PLASTIKA

1.34%

OTPADNI METAL

3.15%

OTPADNI PAPIR

3.57%

OTPADNI TEKSTIL

5.33%

OTPADNO STAKLO

4.88%

PLASTIKA

0.89%

PROBLEMATIČNI OTPAD

8.35%

OSTALO

2.11%


Reciklažno dvorište "Sisak Stari"

*za građane s područja JLS Sisak

Kralja Zvonimira 7B, Sisak

099/497-3496

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati

Subota: od 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Novi Sisak"

*za građane s područja JLS Sisak

Capraška 4, Sisak-Caprag

099/542-1765

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati

Subota: od 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Lekenik"

*za građane s područja JLS Lekenik

Vatrogasna 2B, Lekenik

099/542-1766

Radno vrijeme

Ponedjeljak, srijeda, petak: od 08:00 do 16:00 sati

Utorak, četvrtak: od 14:00 do 20:00 sati

Prva i treća subota u mjesecu: od 07:00 do 15:00 sati


POWERED BY