Uvid u podatke o odloženom otpadu u reciklažna dvorišta             Prijavi se!
Opći podaci

Posjetili ste nas

36.953 puta!

Odložili ste

3.387.328,00 kg otpada!Masa predanog otpada prema vrsti otpada

Vrsta otpada Masa
KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD 1.592.032,50 kg
GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA 667.882,10 kg
PROBLEMATIČNI OTPAD 272.446,89 kg
OTPADNI TEKSTIL 173.242,86 kg
OTPADNO STAKLO 165.856,50 kg
DRVO 141.559,30 kg
OTPADNI PAPIR 115.261,27 kg
OTPADNI METAL 110.249,34 kg
OSTALO 68.929,34 kg
OTPADNA PLASTIKA 48.259,40 kg
PLASTIKA 29.113,90 kg
JESTIVA ULJA I MASTI 1.846,00 kg
LIJEKOVI 307,90 kg
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA 292,10 kg
BOJE 33,90 kg
DETERDŽENTI 13,00 kg
BATERIJE I AKUMULATORI 1,70 kgMasa predanog otpada prema ključnom broju otpada

Ključni broj otpada Naziv Masa
20 03 07 glomazni otpad 1.592.032,50 kg
17 01 01 beton 213.754,30 kg
20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente 192.665,90 kg
20 01 10 odjeća 173.075,26 kg
20 02 01 biorazgradivi otpad (otpad čini 3 samo kora, trava, drvo odnosno drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva, živice i sl.) 140.179,30 kg
17 01 07 mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike 122.535,20 kg
20 01 02 staklo 114.381,00 kg
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest 113.518,30 kg
20 01 40 metali 109.559,84 kg
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 102.189,60 kg
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 94.554,17 kg
17 01 03 crijep/pločice i keramika 66.804,80 kg
16 01 03 otpadne gume 63.145,34 kg
15 01 07 staklena ambalaža 51.415,50 kg
17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* 47.954,90 kg
20 01 39 plastika 34.445,30 kg
20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari 33.429,53 kg
17 02 03 plastika 29.113,90 kg
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike 26.967,80 kg
20 01 01 papir i karton 20.707,10 kg
15 01 02 plastična ambalaža 13.814,10 kg
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 12.883,96 kg
13 02 08* ostala motorna, strojna i maziva ulja 4.155,40 kg
20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije 3.938,20 kg
20 01 25 jestiva ulja i masti 1.846,00 kg
17 02 01 drvo (otpad čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale) 1.380,00 kg
08 03 18 otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* 883,50 kg
17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari 747,30 kg
18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03*) 730,30 kg
20 01 19* pesticidi 721,70 kg
15 01 04 metalna ambalaža 689,50 kg
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 678,60 kg
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom 607,40 kg
20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* 307,90 kg
17 01 02 cigle 293,40 kg
20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* 292,10 kg
20 01 14* kiseline 190,60 kg
20 01 11 tekstil 167,60 kg
20 01 13* otapala 166,60 kg
16 03 03* anorganski otpad koji sadrži opasne tvari ( odnosi se samo na termometre (toplomjere) koji sadrže živu) 140,00 kg
16 01 20 auto stakla 60,00 kg
17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest 52,90 kg
20 01 28 boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* 33,90 kg
20 01 17* fotografske kemikalije 22,50 kg
17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima 22,00 kg
20 01 30 detergenti koji nisu navedeni pod 20 01 29* 13,00 kg
08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari 12,90 kg
16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari 11,50 kg
20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* 9,70 kg
20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari 9,50 kg
17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* 9,40 kg
20 01 15* lužine 2,10 kg
15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža 1,90 kg
20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* 1,70 kg
20 01 29* detergenti koji sadrže opasne tvari 1,30 kgOmjer predanog otpada prema vrsti otpada

BATERIJE I AKUMULATORI

0%

BOJE

0%

DETERDŽENTI

0%

DRVO

4.17%

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

0%

GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA

19.71%

JESTIVA ULJA I MASTI

0.05%

KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD

46.99%

LIJEKOVI

0%

OTPADNA PLASTIKA

1.42%

OTPADNI METAL

3.25%

OTPADNI PAPIR

3.40%

OTPADNI TEKSTIL

5.11%

OTPADNO STAKLO

4.89%

PLASTIKA

0.85%

PROBLEMATIČNI OTPAD

8.04%

OSTALO

2.03%


Reciklažno dvorište "Sisak Stari"

*za građane s područja JLS Sisak

Kralja Zvonimira 7B, Sisak

099/497-3496

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati

Subota: od 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Novi Sisak"

*za građane s područja JLS Sisak

Capraška 4, Sisak-Caprag

099/542-1765

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati

Subota: od 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Lekenik"

*za građane s područja JLS Lekenik

Vatrogasna 2B, Lekenik

099/542-1766

Radno vrijeme

Ponedjeljak, srijeda, petak: od 08:00 do 16:00 sati

Utorak, četvrtak: od 14:00 do 20:00 sati

Prva i treća subota u mjesecu: od 07:00 do 15:00 sati


POWERED BY