Uvid u podatke o odloženom otpadu u reciklažna dvorišta             Prijavi se!
Opći podaci

Posjetili ste nas

45.311 puta!

Odložili ste

4.120.362,29 kg otpada!Masa predanog otpada prema vrsti otpada

Vrsta otpada Masa
KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD 1.920.579,30 kg
GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA 759.699,70 kg
PROBLEMATIČNI OTPAD 320.224,79 kg
OTPADNI TEKSTIL 199.352,26 kg
OTPADNO STAKLO 190.719,10 kg
DRVO 185.318,40 kg
OSTALO 180.855,13 kg
OTPADNI PAPIR 136.971,77 kg
OTPADNI METAL 131.797,24 kg
OTPADNA PLASTIKA 58.787,20 kg
PLASTIKA 33.227,30 kg
JESTIVA ULJA I MASTI 2.094,80 kg
LIJEKOVI 394,60 kg
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA 292,10 kg
BOJE 33,90 kg
DETERDŽENTI 13,00 kg
BATERIJE I AKUMULATORI 1,70 kgMasa predanog otpada prema ključnom broju otpada

Ključni broj otpada Naziv Masa
20 03 07 glomazni otpad 1.920.579,30 kg
20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente 225.271,20 kg
17 01 01 beton 213.889,20 kg
20 01 10 odjeća 199.184,66 kg
20 02 01 biorazgradivi otpad (otpad čini 3 samo kora, trava, drvo odnosno drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva, živice i sl.) 183.938,40 kg
17 01 07 mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike 180.520,10 kg
16 01 03 otpadne gume 174.248,13 kg
20 01 40 metali 131.014,94 kg
20 01 02 staklo 130.983,80 kg
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest 123.519,00 kg
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 116.264,67 kg
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 115.149,90 kg
17 01 03 crijep/pločice i keramika 66.804,80 kg
15 01 07 staklena ambalaža 59.675,30 kg
17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* 58.675,30 kg
20 01 39 plastika 41.956,00 kg
20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari 39.352,73 kg
17 02 03 plastika 33.227,30 kg
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike 32.192,00 kg
20 01 01 papir i karton 20.707,10 kg
15 01 02 plastična ambalaža 16.831,20 kg
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 15.748,16 kg
13 02 08* ostala motorna, strojna i maziva ulja 4.760,10 kg
20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije 4.733,10 kg
20 01 25 jestiva ulja i masti 2.094,80 kg
17 02 01 drvo (otpad čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale) 1.380,00 kg
08 03 18 otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* 1.089,90 kg
20 01 19* pesticidi 797,80 kg
15 01 04 metalna ambalaža 782,30 kg
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 775,60 kg
17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari 747,30 kg
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom 746,30 kg
18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03*) 730,30 kg
20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* 394,60 kg
17 01 02 cigle 293,40 kg
20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* 292,10 kg
20 01 14* kiseline 235,90 kg
20 01 13* otapala 175,40 kg
20 01 11 tekstil 167,60 kg
16 03 03* anorganski otpad koji sadrži opasne tvari ( odnosi se samo na termometre (toplomjere) koji sadrže živu) 140,00 kg
17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest 78,70 kg
16 01 20 auto stakla 60,00 kg
20 01 28 boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* 33,90 kg
20 01 17* fotografske kemikalije 22,50 kg
17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima 22,00 kg
08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari 17,90 kg
20 01 30 detergenti koji nisu navedeni pod 20 01 29* 13,00 kg
16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari 11,50 kg
20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* 9,70 kg
20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari 9,50 kg
15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža 8,80 kg
20 01 15* lužine 2,10 kg
20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* 1,70 kg
20 01 29* detergenti koji sadrže opasne tvari 1,30 kgOmjer predanog otpada prema vrsti otpada

BATERIJE I AKUMULATORI

0%

BOJE

0%

DETERDŽENTI

0%

DRVO

4.49%

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

0%

GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA

18.43%

JESTIVA ULJA I MASTI

0.05%

KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD

46.61%

LIJEKOVI

0%

OTPADNA PLASTIKA

1.42%

OTPADNI METAL

3.19%

OTPADNI PAPIR

3.32%

OTPADNI TEKSTIL

4.83%

OTPADNO STAKLO

4.62%

PLASTIKA

0.80%

PROBLEMATIČNI OTPAD

7.77%

OSTALO

4.38%


Reciklažno dvorište "Sisak Stari"

*za građane s područja JLS Sisak

Kralja Zvonimira 7B, Sisak

099/497-3496

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati

Subota: od 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Novi Sisak"

*za građane s područja JLS Sisak

Capraška 4, Sisak-Caprag

099/542-1765

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati

Subota: od 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Lekenik"

*za građane s područja JLS Lekenik

Vatrogasna 2B, Lekenik

099/542-1766

Radno vrijeme

Ponedjeljak, srijeda, petak: od 08:00 do 16:00 sati

Utorak, četvrtak: od 14:00 do 20:00 sati

Prva i treća subota u mjesecu: od 07:00 do 15:00 sati


POWERED BY