Uvid u podatke o odloženom otpadu u reciklažna dvorišta             Prijavi se!
Opći podaci

Posjetili ste nas

10.988 puta!

Odložili ste

1.043.767,86 kg otpada!Masa predanog otpada prema vrsti otpada

Vrsta otpada Masa
KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD 430.944,20 kg
GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA 228.017,00 kg
PROBLEMATIČNI OTPAD 106.651,96 kg
OTPADNO STAKLO 61.155,60 kg
OTPADNI TEKSTIL 56.546,76 kg
OTPADNI PAPIR 44.005,30 kg
OTPADNI METAL 35.434,74 kg
DRVO 29.047,50 kg
OSTALO 26.674,80 kg
OTPADNA PLASTIKA 15.213,60 kg
PLASTIKA 9.033,20 kg
JESTIVA ULJA I MASTI 702,10 kg
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA 252,10 kg
LIJEKOVI 71,10 kg
BOJE 17,90 kgMasa predanog otpada prema ključnom broju otpada

Ključni broj otpada Naziv Masa
20 03 07 glomazni otpad 430.944,20 kg
17 01 01 beton 80.969,40 kg
20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente 80.292,20 kg
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest 59.583,10 kg
20 01 10 odjeća 56.421,26 kg
17 01 03 crijep/pločice i keramika 41.290,20 kg
20 01 02 staklo 41.071,20 kg
20 01 40 metali 35.244,74 kg
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 33.353,40 kg
20 02 01 biorazgradivi otpad (otpad čini 3 samo kora, trava, drvo odnosno drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva, živice i sl.) 27.667,50 kg
16 01 03 otpadne gume 24.394,20 kg
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 23.398,20 kg
20 01 01 papir i karton 20.607,10 kg
15 01 07 staklena ambalaža 20.084,40 kg
20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari 12.022,00 kg
17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* 11.776,10 kg
20 01 39 plastika 11.099,90 kg
17 02 03 plastika 9.033,20 kg
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike 8.230,10 kg
15 01 02 plastična ambalaža 4.113,70 kg
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 3.266,56 kg
20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije 1.835,30 kg
13 02 08* ostala motorna, strojna i maziva ulja 1.759,50 kg
17 02 01 drvo (otpad čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale) 1.380,00 kg
17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari 747,30 kg
20 01 25 jestiva ulja i masti 702,10 kg
08 03 18 otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* 499,90 kg
20 01 19* pesticidi 306,70 kg
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 303,90 kg
20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* 252,10 kg
17 01 02 cigle 240,00 kg
15 01 04 metalna ambalaža 190,00 kg
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom 189,00 kg
20 01 11 tekstil 125,50 kg
20 01 13* otapala 93,80 kg
20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* 71,10 kg
20 01 14* kiseline 70,00 kg
17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest 52,90 kg
20 01 28 boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* 17,90 kg
18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03*) 17,50 kg
20 01 17* fotografske kemikalije 10,70 kg
16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari 10,40 kg
20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* 9,70 kg
20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari 9,50 kg
17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima 4,60 kg
08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari 3,70 kg
20 01 15* lužine 2,10 kgOmjer predanog otpada prema vrsti otpada

BATERIJE I AKUMULATORI

0%

BOJE

0%

DETERDŽENTI

0%

DRVO

2.78%

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

0.02%

GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA

21.84%

JESTIVA ULJA I MASTI

0.06%

KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD

41.28%

LIJEKOVI

0%

OTPADNA PLASTIKA

1.45%

OTPADNI METAL

3.39%

OTPADNI PAPIR

4.21%

OTPADNI TEKSTIL

5.41%

OTPADNO STAKLO

5.85%

PLASTIKA

0.86%

PROBLEMATIČNI OTPAD

10.21%

OSTALO

2.55%


Reciklažno dvorište "Sisak Stari"

*za građane s područja JLS Sisak

Kralja Zvonimira 7B, Sisak

099/497-3496

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati

Subota: od 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Novi Sisak"

*za građane s područja JLS Sisak

Capraška 4, Sisak-Caprag

099/542-1765

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati

Subota: od 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Lekenik"

*za građane s područja JLS Lekenik

Vatrogasna 2B, Lekenik

099/542-1766

Radno vrijeme

Ponedjeljak, srijeda, petak: od 08:00 do 16:00 sati

Utorak, četvrtak: od 14:00 do 20:00 sati

Svaka druga subota: od 07:00 do 15:00 sati


POWERED BY