Uvid u podatke o odloženom otpadu u reciklažna dvorišta             Prijavi se!
Opći podaci

Posjetili ste nas

12.847 puta!

Odložili ste

1.277.082,26 kg otpada!Masa predanog otpada prema vrsti otpada

Vrsta otpada Masa
KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD 531.637,50 kg
GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA 292.049,40 kg
PROBLEMATIČNI OTPAD 124.877,86 kg
OTPADNO STAKLO 68.394,70 kg
OTPADNI TEKSTIL 65.867,96 kg
OTPADNI PAPIR 50.213,00 kg
OTPADNI METAL 42.007,94 kg
DRVO 38.912,10 kg
OSTALO 31.188,10 kg
OTPADNA PLASTIKA 18.332,10 kg
PLASTIKA 12.468,70 kg
JESTIVA ULJA I MASTI 762,70 kg
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA 252,10 kg
LIJEKOVI 100,20 kg
BOJE 17,90 kgMasa predanog otpada prema ključnom broju otpada

Ključni broj otpada Naziv Masa
20 03 07 glomazni otpad 531.637,50 kg
17 01 01 beton 110.565,40 kg
20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente 93.428,50 kg
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest 68.586,20 kg
20 01 10 odjeća 65.742,46 kg
17 01 03 crijep/pločice i keramika 53.598,80 kg
20 01 02 staklo 46.930,50 kg
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 43.223,90 kg
20 01 40 metali 41.736,34 kg
20 02 01 biorazgradivi otpad (otpad čini 3 samo kora, trava, drvo odnosno drugo biljno tkivo, ostaci od rezanja drva, živice i sl.) 37.532,10 kg
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 29.605,90 kg
16 01 03 otpadne gume 28.018,60 kg
15 01 07 staklena ambalaža 21.464,20 kg
20 01 01 papir i karton 20.607,10 kg
17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* 15.012,90 kg
20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari 13.974,70 kg
20 01 39 plastika 13.671,70 kg
17 02 03 plastika 12.468,70 kg
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike 10.066,10 kg
15 01 02 plastična ambalaža 4.660,40 kg
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 4.313,16 kg
20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije 2.017,40 kg
13 02 08* ostala motorna, strojna i maziva ulja 1.896,50 kg
17 02 01 drvo (otpad čini samo drvo koje ne sadrži ljepilo, halogene organske spojeve ni teške metale) 1.380,00 kg
20 01 25 jestiva ulja i masti 762,70 kg
17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari 747,30 kg
18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03*) 730,30 kg
08 03 18 otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* 539,00 kg
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 353,70 kg
20 01 19* pesticidi 306,70 kg
15 01 04 metalna ambalaža 271,60 kg
20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* 252,10 kg
17 01 02 cigle 240,00 kg
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom 205,40 kg
20 01 11 tekstil 125,50 kg
20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* 100,20 kg
20 01 13* otapala 97,80 kg
20 01 14* kiseline 70,70 kg
17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest 52,90 kg
17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima 22,00 kg
20 01 28 boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* 17,90 kg
20 01 17* fotografske kemikalije 10,70 kg
16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari 10,40 kg
20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* 9,70 kg
20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari 9,50 kg
08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari 3,70 kg
20 01 15* lužine 2,10 kg
20 01 29* detergenti koji sadrže opasne tvari 1,30 kgOmjer predanog otpada prema vrsti otpada

BATERIJE I AKUMULATORI

0%

BOJE

0%

DETERDŽENTI

0%

DRVO

3.04%

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

0.01%

GRAĐEVINI OTPAD IZ KUĆANSTVA

22.86%

JESTIVA ULJA I MASTI

0.05%

KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD

41.62%

LIJEKOVI

0%

OTPADNA PLASTIKA

1.43%

OTPADNI METAL

3.28%

OTPADNI PAPIR

3.93%

OTPADNI TEKSTIL

5.15%

OTPADNO STAKLO

5.35%

PLASTIKA

0.97%

PROBLEMATIČNI OTPAD

9.77%

OSTALO

2.44%


Reciklažno dvorište "Sisak Stari"

*za građane s područja JLS Sisak

Kralja Zvonimira 7B, Sisak

099/497-3496

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati

Subota: od 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Novi Sisak"

*za građane s područja JLS Sisak

Capraška 4, Sisak-Caprag

099/542-1765

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: od 08:00 do 20:00 sati

Subota: od 08:00 do 13:00 sati

Reciklažno dvorište "Lekenik"

*za građane s područja JLS Lekenik

Vatrogasna 2B, Lekenik

099/542-1766

Radno vrijeme

Ponedjeljak, srijeda, petak: od 08:00 do 16:00 sati

Utorak, četvrtak: od 14:00 do 20:00 sati

Svaka druga subota: od 07:00 do 15:00 sati


POWERED BY