Cijena odvoza i zbrinjavanje komunalnog otpada ostaje ista

Od 01. siječnja 2010. godine je u Hrvatskoj na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu, kojim su predložena tri  modela za određivanje cijene odvoza otpada: prema jedinici mase, volumenu otpada ili prema broju članova kućanstva, za razliku od modela određivanja cijene prema veličini, tj. kvadraturi prostora, koji se do 01. siječnja 2010. godine primjenjivao u nekim gradovima.
Navedeni Zakon neće utjecati na cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na sisačkom području. Obračun prema volumenu otpada, tj. volumenu posude je model koji za utvrđivanje cijene već deset godina primjenjuje Gospodarenje otpadom Sisak, a u cijenu je uračunat i odvoz glomaznog otpada, pranje kontejnera, odvoz korisnog otpada i naknada za deponiranje.
Analiza je pokazala da je za kućanstvo od četiri člana dostatna posuda od 120 l, koja se prazni četiri puta mjesečno, te je temeljem toga napravljen i izračun za stambene zgrade, kojima su, ovisno o broju stanova, dodijeljeni kontejneri od 1100, 5000 ili 7000 l. Tako cijena na području Siska iznosi 46,50 kn, uz izuzetak samačkih domaćinstava, za koja cijena iznosi 31,00 kn. Cijena odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za kućanstva ruralnog područja iznosi 38,75 kn.
Za pravne osobe, obračun se vrši prema volumenu posude i broju odvoza.

Skip to content