Obavijest o načinu podnošenja prigovora ili reklamacije

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj: 19/2022), trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora u poslovnim prostorijama, putem pošte i elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača i dužan je voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.
Nakon primitka odgovora na pisani prigovor odnosno po isteku roka za dostavu odgovora trgovca na pisani prigovor ako trgovac potrošaču nije dostavio odgovor na pisani prigovor u roku, potrošač može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača sukladno 
članku 27. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj: 19/2022)Trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja reklamacije i odgovoriti na zaprimljene reklamacije putem pošte ili elektroničke pošte u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Pisani prigovor možete podnijeti:

Reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača možete podnijeti:

Skip to content