Zone koje nemaju organiziran odvoz biootpada

U nastavku možete pročitati više o iznimkama koje se odnose na sustav odvojenog prikupljanja biootpada.

U pojedinim područjima nije organizirano odvojeno prikupljanje biootpada!

Zbog vrlo malog ili gotovo nikakvog interesa za odvojenim prikupljanjem biootpada, a na temelju pristiglih očitovanja za Model 1, isti do daljnjeg na pojedinim područjima neće biti organiziran. Za sada su to sljedeća naselja/područja:

Općina Martinska Ves

Općina Sunja

Općina Lekenik

Grad Sisak: Stara Drenčina, Vurot, Jazvenik, Jazvenski put (od k.br. 19 na dalje), Capraške poljane, Klobučak, Madžari, Letovanci, Staro selo, Put Palanjek, Palanjek, Bukovsko, Čigoč, Gušće, Kratečko, Lonja, Lukavec Posavski, Mužilovčica, Prelošćica, Suvoj i Veliko Svinjičko.
 

Troškovi sakupljanja biootpada bi u ovim područjima daleko nadilazili cijenu usluge i kršili osnovna načela gospodarenja otpadom gdje bi troškovi i zagađenje okoliša nadilazili korisnost i učinkovitost gospodarenja otpadom. Sukladno Članku 64. Zakona o gospodarenju otpadom obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada nužno je provoditi na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući pri tom javnost rada kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora, biootpada iz kućanstava, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstava.

Ako u međuvremenu dođe do promjene u količini korisnika koji su zainteresirani za odvozom biootpada rado ćemo isti organizirati i u ovim mjestima o čemu će korisnici usluge naknadno biti obaviješteni.

Kako za sada odvojeno prikupljanje biootpada u ovim mjestima neće biti organizirano, ovim putem predlažemo  da korisnici koji se nisu očitovali i korisnici koju su odabrali Model 1 (predaju biootpada putem smeđeg spremnika) promijene svoje očitovanje o izabranom modelu i odaberu Model 2 (samostalno kompostiranje biootpada). Svoj biootpad vrlo lako i uz malo angažmana možete samostalno kompostirati u reciklažnom kutku u vrtu ili dvorištu ili u prikladnim spremnicima/komposterima. Dovoljno je pripremiti jedan (ograđeni) kutak svojeg dvorišta ili vrta za odlaganje biootpada. Odabirom Modela 2 (samostalno kompostiranje) i uz obaveznu dostavu dokaza o kompostiranju (sliku kompostišta) ostvaruje se pravo na umanjenje mjesečnog računa u iznosu od 1,00 EUR (+PDV).

Više o kompostiranju možete pročitati OVDJE!

Skip to content