OSNOVNE INFORMACIJE O NOVOM ZAKONU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Kako bi u kratkim crtama predstavili prva saznanja vezana uz novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom, moramo najprije pojasniti razloge donošenja istog. Republika Hrvatska je prije pristupanja Europskoj Uniji potpisala EU direktivu o odlagalištima i EU direktivu o otpadu iz kojih proizlaze razne obaveze koje MORAMO ispoštivati, te će se u narednom periodu regulirati zakonskim propisima, a Ministarstvo zaštite okoliša i prirode napravilo je prvi korak donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Jedna od bitnijih obaveza koje proizlaze iz EU direktive o odlagalištima i EU direktive o otpadu je smanjenje odloženog otpada na odlagalištima, te smanjenje odlaganja biorazgradivog otpada.

Budući da je Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. već dugi niz godina član Grupacije održavanja čistoće, koja djeluje u sklopu Udruženja komunalnog gospodarstva pri Hrvatskoj gospodarskoj komori o osnovnim informacijama vezanim uz novi Zakon, kao i bilo kakvim drugim propisima vezanim uz našu djelatnost, upoznati smo na vrijeme, pa je tako bio i slučaj prilikom prijedloga novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom, za koji smo u suradnji s Grupacijom održavanja čistoće, kao i većina komunalnih poduzeća u RH koja se bave kao i mi djelatnošću sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, dali svoje primjedbe i prijedloge. Neki od njih su i prihvaćeni; naravno oni koji se ne odnose na obaveze koje je RH preuzela još mnogo ranije, a neke od njih moramo ispoštivati do kraja 2013. godine.

Dana 4. srpnja 2013. godine Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović nam je u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu predstavio novi Zakon. Ovdje moram naglasiti da se za većinu konkretnih pitanja o dijelovima Zakona koji trebaju regulirati pojedine segmente gospodarenja otpadom očekuje od Ministarstva naknadno donošenje podzakonskih akata i propisa u obliku uredbi i naputaka (kao npr. način izračuna troškova gospodarenja otpadom, granične količine miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagališta, granične količine odloženog biorazgradivog otpada, popis vrsta predmeta koji se smatraju glomaznim otpadom i sl.). Ono što se trenutno da iščitati iz Zakona i prezentacije koju nam je Ministarstvo održalo je da će za provedbu Zakona biti potreban angažman svih uključenih, a to su država, jedinice lokalne samouprave (koje uz državu preuzimaju odgovornost za provođenje Zakona), poslovni sektor odnosno komunalna društva i sami građani.

Å to se tiče smanjenja odloženog otpada s naglaskom na biorazgradivi otpad (biorazgradivi otpad čine tekstil, drvo, zeleni otpad – trava iz parkova i granje, kuhinjski bio otpad, te papir i karton), Ministar je istaknuo da je prvi korak i cilj za 2013. godinu stavljanje naglaska na smanjenje odloženog papira i kartona, budući da papir i karton čine oko ¼  komunalnog otpada. Naglasak je stavljen na ovaj segment biorazgradivog otpada, jer se upravo u tom dijelu svi skupa najlakše i uz najmanje troškove u vrlo kratkom vremenu možemo organizirati i ispoštivati prve direktive koje se odnose na smanjenje odloženog biorazgradivog otpada, jer većina jedinica lokalne samouprave je već organizirana za takvu vrstu odvojenog prikupljanja, a u Hrvatskoj postoji veći broj ovlaštenih oporabitelja papira i kartona, kojima se papir predaje na daljnju obradu.

 

 

U nastojanju smanjenja količine otpada na odlagalištu, te poštivanja zakonskih obveza u Sisku je sustav odvojenog sakupljanja otpada započeo još 1997. dolaskom tvrtke Saubermacher DL AG iz Graza kao koncesionara za komunalnu uslugu sakupljanja otpada, što je 2000. godine preuzelo trgovačko društvo u 100 % vlasništvu Grada Siska Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. (GOS), koje osim usluge sakupljanja, vrši i uslugu zbrinjavanja otpada (odlagalište komunalnog otpada “Goričica” je dano GOS-u na upravljanje) za područje Siska, te općina Sunja, Martinska Ves i Lekenik. Danas GOS komunalni otpad i korisni otpad odvozi i zbrinjava za oko 22.000 domaćinstava i oko 1.200 poslovnih subjekata.

Za potrebe odvojenog prikupljanja korisnog otpada uspostavljen je sustav “zelenih otoka”, kojih trenutno na području odvoza komunalnog otpada imamo 690 komada; na nekim područjima se sastoje od specijalnih kontejnera od 1.100 l (3 kontejnera; za papir, karton i tetrapak, zatim za staklo i treći je za plastiku) ili od 2 posude od 240 l (jedna za papir, karton i tetrapak, a druga za staklo) na područjima na kojima nije postojala mogućnost postavljanja kontejnera; sav korisni otpad se predaje ovlaštenim oporabiteljima. Kako bi se lakše i ekonomičnije sakupio korisni otpad, kupljeno je 2011. godine specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz sekundarnih sirovina, tzv. selekta. Prodajom sekundarnih sirovina ovlaštenim oporabiteljima ne pokrivaju se troškovi odvojenog sakupljanja korisnog otpada.

Vezano uz odvojen prikupljanje bio otpada iz kućanstava, u tijeku je priprema projekta za dobivanje bespovratnih sredstava u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina s Općinom Tešanj, gdje bi osigurali dio opreme za korisnike naše usluge, kojima bi omogućili odvojeno sakupljanje bio otpada ili izradu vlastitog komposta u svom kućanstvu; oprema koju namjeravamo na taj način kupiti su posude za odvojeno sakupljanje biootpada i minikomposteri. Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uputili smo projekt i zahtjev za sufinanciranje kupnje mobilnog biokompostera (međutim nije nužno da tehnologija za obradu bio otpada u kompost bude mobilni biokomposter, zadovoljila bi nas i drugačija vrsta tehnologije). Prerada biorazgradivog otpada u kompost bio bi slijedeći korak ka ispunjavanju novih zakonskih propisa i direktiva, ali ovdje treba reći da je odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada i prerada u kompost trošak koji se ne može pokriti prodajom proizvedenog komposta. Iskustva malog broja gradova koji danas imaju kompostane (primjer Krka) su takva da građani ne žele kupovati kompost dobiven iz otpada, bez obzira na dobivene certifikate, te se kompost dijeli besplatno i koristi za gnojidbu gradskih parkova i zelenih površina.

Po pitanju odvoza glomaznog otpada, on se u narednom periodu neće smjeti više odvoziti organizirano s javnih površina kako su građani do sada navikli, a detaljne upute o budućem načinu prikupljanja građanima ćemo dati kada ih i sami dobijemo. Za 2013. godinu se ipak ne treba brinuti, glomazni otpad će se još do kraja godine voziti organiziranim prikupljanjem s javnih površina, prema istom rasporedu koji su građani dobili u obliku kalendara odvoza glomaznog otpada još početkom godine. Tako za područje Siska jesenski odvoz počinje 24. kolovoza, za područje Sunje 21. listopada, Martinske Vesi 28. listopada, a Lekenika 30. listopada. Ukoliko je netko izgubio kalendar odvoza glomaznog otpada, može ga naći na našoj web stranici www.gos.hr ili nas nazvati na besplatni info telefon 0800 200 2014.

Å to se tiče naplate, GOS vrši naplatu prema volumenu posude, a to je ono što novi zakon i predviđa. Novost po tom pitanju s obzirom na stari Zakon o otpadu je zabrane naplate prema broju članova domaćinstva, što GOS-u nije ni bila osnova za obračun. Ovdje je potrebno shvatiti koliko je bitna edukacija građana i promjena svijesti postupanja s otpadom, jer ne samo da komunalno poduzeće ne pokriva troškove odvojenog prikupljanja korisnog otpada prodajom prikupljenih sirovina, već u svojoj cijeni mora sadržavati i trošak čišćenja divljih deponija, tj. otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš ili ostavila pokraj posude za otpad/kontejnera.

Tako u cijeni od 50,99 kn mjesečno, što je najmanja cijena u Hrvatskoj u kategoriji gradova veličine Siska, građani od GOS-a imaju: odvoz svog komunalnog otpada jednom tjedno, sustav odvojenog prikupljanja korisnog otpada, odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje, čišćenje divljih deponija, obnovljeni vozni park: novi kamioni smećari, te kamion za odvojeno sakupljanje otpada, novi radni strojevi na odlagalištu, u potpunosti sanirano odlagalište u skladu sa svim važećim zakonskim propisima, sve potrebne dozvole za odlagalište Goričica: uporabna, lokacijska, građevinska, vodopravna dozvola, te dozvola za odlaganje otpada.

Ovo bi za sada bilo ono osnovno o novom Zakonu, a o svemu što će se ubuduće dešavati redovito ćemo informirati javnost. Prema najavama Ministra, prezentacija održana 4. srpnja je bila samo prva; najavljen je čitav niz predavanja i prezentacija (kao će Ministarstvo izdavati pojedine uredbe i naputke) usmjerenih prema pojedinim interesnim skupinama ključnim u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom, te će se na njima predstavljati pojedine odredbe Zakona i dati odgovori na pitanja sudionika. Jedno od slijedećih predavanja, koje je Ministar najavio, je predviđeno upravo za komunalna poduzeća, ali ovoga puta zajedno s jedinicama lokalne samouprave.

 

Skip to content