Close

II. Faza uređenja postojećeg odlagaliÅ¡te otpada ”Goričica” i certifikacija tvrtke u skladu s normom ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004

12 stu 2007 Arhiva | Komentari isključeni za II. Faza uređenja postojećeg odlagaliÅ¡te otpada ”Goričica” i certifikacija tvrtke u skladu s normom ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004
II. Faza uređenja postojećeg odlagaliÅ¡te otpada ”Goričica” i certifikacija tvrtke u skladu s normom ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004
 

Utorak, 13. studenog 2007., je za tvrtku „Gospodarenje otpadom Sisak“ povijesni dan. Tvrtka će tada predstaviti certifikacije ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 koje su im potvrđene početkom proÅ¡log mjeseca a također će biti predstavljeni i rezultati druge faze uređenja postojećeg odlagaliÅ¡ta otpada Goričica.

Organizirani odvoz otpada putem komunalnog poduzeća započinje 1948. godine. Komunalnu djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada u gradu Sisku u periodu od 1948. godine do danas obavljali su: od 1948 – 1952. „Otpad“ – gradsko poduzeće za prikupljanje otpadaka, od 1952 – 1964. „Čistoća“ – gradsko poduzeće za čiÅ¡ćenje i uređenje grada Siska, od 1964 – 1997. „Komunalac“ – gradsko komunalno poduzeće Sisak, od 1997 – 2000. „Saubermacher“ DL AG Graz, kao koncesionar, a od 2000. „Gospodarenje otpadom Sisak“ d.o.o. Sisak – trgovačko druÅ¡tvo u vlasniÅ¡tvu grada Siska . Godine 1987. izgrađeno je i otvoreno prvo uređeno odlagaliÅ¡te otpada tzv. „sanitarna deponija“ na lokaciji Goričica, 1995. godine izrađen je Program gospodarenja otpadom Grada Siska, kada to joÅ¡ nije bila zakonska obaveza dok se od 1997. godine pristupa novom uređenju i opremanju odlagaliÅ¡ta „Goričica“ – I faza sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97). Novi otpad se odlaže od 1997. godine tehnologijom kosog odlaganja uz prekrivanje, koji zadovoljava sve svjetske standarde, tako da je odlagaliÅ¡te otpada danas jedno od najmodernijih odlagaliÅ¡ta u državi.
2004. godine donesen je program cjelovitog uređenja i opremanja odlagaliÅ¡ta komunalnog otpada „Goričica“ – II faza.
Zbrinjavanjem komunalnog otpada GOS obuhvaća oko 70 000 stanovnika (grad Sisak i prigradska naselja, općine Lekenik, Martinska Ves i Sunja), ukupno godiÅ¡nje opterećenje OdlagaliÅ¡ta je oko 18 000 tona, dok je projicirano kako bi se kritična točka, ukoliko se ne bi ulagalo u OdlagaliÅ¡te nakon II faze, 2015. godina, a potpuno iskoriÅ¡tenje do 2030. godine. Uvođenjem novog postupanja izdvajanjem one vrste otpada koja utječe na volumnu količinu (papir, staklo, PET, drvo, tkanine, bioloÅ¡ki otpad) povećao bi se kapacitet samo II faze sanacije odlagaliÅ¡ta do 2030. godine.
Vrijednost investicije na sanaciji II faze OdlagaliÅ¡ta „Goričica“ iznosi 16.908.040,51 kuna, uključivo PDV, a izvođač radova je tvrtka „EURCO“ – Vinkovci. Financijska konstrukcija je sljedeća (Grad Sisak – 40% iz sredstava naknade za deponiranje, Fond za zaÅ¡titu okoliÅ¡a i energetsku učinkovitost 60%) . Sukladno zahtjevima za postizanje viÅ¡ih ekoloÅ¡kih standarda na području odlaganja otpada, kao prvi korak poduzete su mjere za smanjenje odopropusnosti temeljnog brtvenog sustava odlagaliÅ¡ta.

CERTIFIKACIJA TVRTKE

Tvrtka „Gospodarenje otpadom Sisak“ d.o.o. Sisak je u skladu sa svojim strateÅ¡kim ciljevima uzela u obvezu kontinuirano poboljÅ¡avati kvalitetu poslovanja i unapređivati kako odnos prema svojim korisnicima, tako i prema naÅ¡em zajedničkom okoliÅ¡u. Stoga su u poslovanje implementirali zahtjeve međunarodnih normi HRN EN ISO 9001:2000 – Sustav upravljanja kvalitetom i HRN EN ISO 14001:2004 – Sustav upravljanja zaÅ¡titom okoliÅ¡a.
Provjera sustava izvrÅ¡ena je 01. i 02. listopada 2007. godine, te je utvrđena sukladnost sa zahtjevima normi i njihova integracija u naÅ¡e poslovanje. No u GOS-u poručuju da samim dobivanjem certifikata nije zavrÅ¡en posao. Dužnosti, obveze i prava Tima za kvalitetu i okoliÅ¡, kao i svih zaposlenika je da održavaju i unapređuju integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okoliÅ¡em, da provjeravaju učinkovitost i primjenljivost sustava, prate, kontroliraju i poboljÅ¡avaju redovite poslovne aktivnosti.

ZAKLJUČAK

Iz izloženog prikaza postupanja s komunalnim otpadom u Gradu Sisku, vidljivo je da su na ovom području postignuti značajni rezultati u: uređenosti i opremljenosti odlagaliÅ¡ta,
standardima odlaganja otpada te načinu financiranja i daljnjeg razvoja sustava. SadaÅ¡nja relativno povoljna pozicija u odnosu na druge gradove proizlazi prije svega iz činjenice da se s realizacijom sustava započelo puno ranije nego u drugim gradovima (prije viÅ¡e od dvadeset godina), te je zbog toga u kraćem vremenu i s manjim ulaganjima osigurana ključna pretpostavka cjelovitog sustava – lokacija i ulaganja u odlagaliÅ¡te. Možda je u tom presudno bilo to da je na vrijeme započeto s pripremom javnosti i formiranjem svijesti o tome da je riječ o važnom komunalnom problemu čije rjeÅ¡avanje se ne smije odlagati, jer bi njegovo odlaganje moglo proizvesti pogubne financijske i ekoloÅ¡ke posljedice. U GOS-u se nadaju da iskustva Grada Siska mogu poslužiti kao jedan od mogućih modela za uspostavu i financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i u drugim sredinama.

Bilten

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status