Close

OSNOVNE INFORMACIJE O NOVOM ZAKONU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

17 srp 2013 Vijesti | Komentari isključeni za OSNOVNE INFORMACIJE O NOVOM ZAKONU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM
OSNOVNE INFORMACIJE O NOVOM ZAKONU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM
 

Kako bi u kratkim crtama predstavili prva saznanja vezana uz novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom, moramo najprije pojasniti razloge donoÅ¡enja istog. Republika Hrvatska je prije pristupanja Europskoj Uniji potpisala EU direktivu o odlagaliÅ¡tima i EU direktivu o otpadu iz kojih proizlaze razne obaveze koje MORAMO ispoÅ¡tivati, te će se u narednom periodu regulirati zakonskim propisima, a Ministarstvo zaÅ¡tite okoliÅ¡a i prirode napravilo je prvi korak donoÅ¡enjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Jedna od bitnijih obaveza koje proizlaze iz EU direktive o odlagaliÅ¡tima i EU direktive o otpadu je smanjenje odloženog otpada na odlagaliÅ¡tima, te smanjenje odlaganja biorazgradivog otpada.

Budući da je Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. već dugi niz godina član Grupacije održavanja čistoće, koja djeluje u sklopu Udruženja komunalnog gospodarstva pri Hrvatskoj gospodarskoj komori o osnovnim informacijama vezanim uz novi Zakon, kao i bilo kakvim drugim propisima vezanim uz naÅ¡u djelatnost, upoznati smo na vrijeme, pa je tako bio i slučaj prilikom prijedloga novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom, za koji smo u suradnji s Grupacijom održavanja čistoće, kao i većina komunalnih poduzeća u RH koja se bave kao i mi djelatnoÅ¡ću sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, dali svoje primjedbe i prijedloge. Neki od njih su i prihvaćeni; naravno oni koji se ne odnose na obaveze koje je RH preuzela joÅ¡ mnogo ranije, a neke od njih moramo ispoÅ¡tivati do kraja 2013. godine.

Dana 4. srpnja 2013. godine Ministar zaÅ¡tite okoliÅ¡a i prirode Mihael Zmajlović nam je u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu predstavio novi Zakon. Ovdje moram naglasiti da se za većinu konkretnih pitanja o dijelovima Zakona koji trebaju regulirati pojedine segmente gospodarenja otpadom očekuje od Ministarstva naknadno donoÅ¡enje podzakonskih akata i propisa u obliku uredbi i naputaka (kao npr. način izračuna troÅ¡kova gospodarenja otpadom, granične količine mijeÅ¡anog komunalnog otpada odloženog na odlagaliÅ¡ta, granične količine odloženog biorazgradivog otpada, popis vrsta predmeta koji se smatraju glomaznim otpadom i sl.). Ono Å¡to se trenutno da iÅ¡čitati iz Zakona i prezentacije koju nam je Ministarstvo održalo je da će za provedbu Zakona biti potreban angažman svih uključenih, a to su država, jedinice lokalne samouprave (koje uz državu preuzimaju odgovornost za provođenje Zakona), poslovni sektor odnosno komunalna druÅ¡tva i sami građani.

Å to se tiče smanjenja odloženog otpada s naglaskom na biorazgradivi otpad (biorazgradivi otpad čine tekstil, drvo, zeleni otpad – trava iz parkova i granje, kuhinjski bio otpad, te papir i karton), Ministar je istaknuo da je prvi korak i cilj za 2013. godinu stavljanje naglaska na smanjenje odloženog papira i kartona, budući da papir i karton čine oko ¼  komunalnog otpada. Naglasak je stavljen na ovaj segment biorazgradivog otpada, jer se upravo u tom dijelu svi skupa najlakÅ¡e i uz najmanje troÅ¡kove u vrlo kratkom vremenu možemo organizirati i ispoÅ¡tivati prve direktive koje se odnose na smanjenje odloženog biorazgradivog otpada, jer većina jedinica lokalne samouprave je već organizirana za takvu vrstu odvojenog prikupljanja, a u Hrvatskoj postoji veći broj ovlaÅ¡tenih oporabitelja papira i kartona, kojima se papir predaje na daljnju obradu.

 

 

U nastojanju smanjenja količine otpada na odlagaliÅ¡tu, te poÅ¡tivanja zakonskih obveza u Sisku je sustav odvojenog sakupljanja otpada započeo joÅ¡ 1997. dolaskom tvrtke Saubermacher DL AG iz Graza kao koncesionara za komunalnu uslugu sakupljanja otpada, Å¡to je 2000. godine preuzelo trgovačko druÅ¡tvo u 100 % vlasniÅ¡tvu Grada Siska Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. (GOS), koje osim usluge sakupljanja, vrÅ¡i i uslugu zbrinjavanja otpada (odlagaliÅ¡te komunalnog otpada „Goričica“ je dano GOS-u na upravljanje) za područje Siska, te općina Sunja, Martinska Ves i Lekenik. Danas GOS komunalni otpad i korisni otpad odvozi i zbrinjava za oko 22.000 domaćinstava i oko 1.200 poslovnih subjekata.

Za potrebe odvojenog prikupljanja korisnog otpada uspostavljen je sustav „zelenih otoka“, kojih trenutno na području odvoza komunalnog otpada imamo 690 komada; na nekim područjima se sastoje od specijalnih kontejnera od 1.100 l (3 kontejnera; za papir, karton i tetrapak, zatim za staklo i treći je za plastiku) ili od 2 posude od 240 l (jedna za papir, karton i tetrapak, a druga za staklo) na područjima na kojima nije postojala mogućnost postavljanja kontejnera; sav korisni otpad se predaje ovlaÅ¡tenim oporabiteljima. Kako bi se lakÅ¡e i ekonomičnije sakupio korisni otpad, kupljeno je 2011. godine specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz sekundarnih sirovina, tzv. selekta. Prodajom sekundarnih sirovina ovlaÅ¡tenim oporabiteljima ne pokrivaju se troÅ¡kovi odvojenog sakupljanja korisnog otpada.

Vezano uz odvojen prikupljanje bio otpada iz kućanstava, u tijeku je priprema projekta za dobivanje bespovratnih sredstava u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina s Općinom TeÅ¡anj, gdje bi osigurali dio opreme za korisnike naÅ¡e usluge, kojima bi omogućili odvojeno sakupljanje bio otpada ili izradu vlastitog komposta u svom kućanstvu; oprema koju namjeravamo na taj način kupiti su posude za odvojeno sakupljanje biootpada i minikomposteri. Fondu za zaÅ¡titu okoliÅ¡a i energetsku učinkovitost uputili smo projekt i zahtjev za sufinanciranje kupnje mobilnog biokompostera (međutim nije nužno da tehnologija za obradu bio otpada u kompost bude mobilni biokomposter, zadovoljila bi nas i drugačija vrsta tehnologije). Prerada biorazgradivog otpada u kompost bio bi slijedeći korak ka ispunjavanju novih zakonskih propisa i direktiva, ali ovdje treba reći da je odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada i prerada u kompost troÅ¡ak koji se ne može pokriti prodajom proizvedenog komposta. Iskustva malog broja gradova koji danas imaju kompostane (primjer Krka) su takva da građani ne žele kupovati kompost dobiven iz otpada, bez obzira na dobivene certifikate, te se kompost dijeli besplatno i koristi za gnojidbu gradskih parkova i zelenih povrÅ¡ina.

Po pitanju odvoza glomaznog otpada, on se u narednom periodu neće smjeti viÅ¡e odvoziti organizirano s javnih povrÅ¡ina kako su građani do sada navikli, a detaljne upute o budućem načinu prikupljanja građanima ćemo dati kada ih i sami dobijemo. Za 2013. godinu se ipak ne treba brinuti, glomazni otpad će se joÅ¡ do kraja godine voziti organiziranim prikupljanjem s javnih povrÅ¡ina, prema istom rasporedu koji su građani dobili u obliku kalendara odvoza glomaznog otpada joÅ¡ početkom godine. Tako za područje Siska jesenski odvoz počinje 24. kolovoza, za područje Sunje 21. listopada, Martinske Vesi 28. listopada, a Lekenika 30. listopada. Ukoliko je netko izgubio kalendar odvoza glomaznog otpada, može ga naći na naÅ¡oj web stranici www.gos.hr ili nas nazvati na besplatni info telefon 0800 200 2014.

Å to se tiče naplate, GOS vrÅ¡i naplatu prema volumenu posude, a to je ono Å¡to novi zakon i predviđa. Novost po tom pitanju s obzirom na stari Zakon o otpadu je zabrane naplate prema broju članova domaćinstva, Å¡to GOS-u nije ni bila osnova za obračun. Ovdje je potrebno shvatiti koliko je bitna edukacija građana i promjena svijesti postupanja s otpadom, jer ne samo da komunalno poduzeće ne pokriva troÅ¡kove odvojenog prikupljanja korisnog otpada prodajom prikupljenih sirovina, već u svojoj cijeni mora sadržavati i troÅ¡ak čiÅ¡ćenja divljih deponija, tj. otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliÅ¡ ili ostavila pokraj posude za otpad/kontejnera.

Tako u cijeni od 50,99 kn mjesečno, Å¡to je najmanja cijena u Hrvatskoj u kategoriji gradova veličine Siska, građani od GOS-a imaju: odvoz svog komunalnog otpada jednom tjedno, sustav odvojenog prikupljanja korisnog otpada, odvoz glomaznog otpada dva puta godiÅ¡nje, čiÅ¡ćenje divljih deponija, obnovljeni vozni park: novi kamioni smećari, te kamion za odvojeno sakupljanje otpada, novi radni strojevi na odlagaliÅ¡tu, u potpunosti sanirano odlagaliÅ¡te u skladu sa svim važećim zakonskim propisima, sve potrebne dozvole za odlagaliÅ¡te Goričica: uporabna, lokacijska, građevinska, vodopravna dozvola, te dozvola za odlaganje otpada.

Ovo bi za sada bilo ono osnovno o novom Zakonu, a o svemu Å¡to će se ubuduće deÅ¡avati redovito ćemo informirati javnost. Prema najavama Ministra, prezentacija održana 4. srpnja je bila samo prva; najavljen je čitav niz predavanja i prezentacija (kao će Ministarstvo izdavati pojedine uredbe i naputke) usmjerenih prema pojedinim interesnim skupinama ključnim u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom, te će se na njima predstavljati pojedine odredbe Zakona i dati odgovori na pitanja sudionika. Jedno od slijedećih predavanja, koje je Ministar najavio, je predviđeno upravo za komunalna poduzeća, ali ovoga puta zajedno s jedinicama lokalne samouprave.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status