Obavijest o odvozu odba?enih boži?nih drvca

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. ?e u razdoblju od 13. do 21. sije?nja sakupljati odba?ena boži?na drvca. Dinamika sakupljanja ovisit ?e o koli?ini istih.

Kolektivna doma?instva drvca mogu odložiti pokraj najbližeg kontejnera/moloka za miješani komunalni otpad ili zelenog otoka. Odba?ena drvca nikako ne odlagati u spremnike, odnosno kontejnere.

Individualna doma?instva drvca mogu odložiti ispred svojih ku?a, isklju?ivo u navedenom razdoblju.

Fizi?ke i pravne osobe koje su se bavile prodajom boži?nih drvaca i imaju ve?u koli?inu za odložiti moraju zatražiti ponudu i odvoz ?e se izvršiti uz naknadu, a isto vrijedi i za one koji žele odložiti drvca  nakon navedenog termina sakupljanja.

Skip to content