Close

Kuda s otpadom – odvojeno prikupljanje otpada

CJELOVITO GOSPODARENJE OTPADOM OBUHVAĆA SVE MJERE POSTUPANJA S OTPADOM – PRIKUPLJANJE, RAZVRSTAVANJE, RECIKLIRANJE, OBRADU, TE ODLAGANJE SAMO INERTNOG OTPADA I OTPADA KOJI SE NE MOŽE RECIKLIRATI.

U svakodnevnom životu često se čini da je najvažnije otpad nekuda odvesti. Nužno je, naročito iz sanitarno-higijenskih razloga, organizirati redovito odvoženje otpada, ali umjesto odbacivanja otpada na smetlišta ili odlagališta treba uvesti odgovorno gospodarenje s otpadom.

Suvremene tehnike jamče potpuno iskorištenje otpada, ali samo uz uvjet razumnog i odgovornog postupanja s otpadom. Već kod same nabave treba voditi računa o mogućnostima postupanja s otpadom. Svaki otpad se može i mora iskoristiti. Jedan od osnovnih preduvjeta za iskorištavanje otpada je odvojeno prikupljanje svake pojedine vrste. Pomiješaju li se različite vrste otpada u vrećici ili kanti, nastaje smeće. Smeće se vrlo teško, i to samo djelomično, može reciklirati, takozvanom naknadnom obradom (sekundarnim recikliranjem) uz vrlo visoke troškove razvrstavanja. Na taj način dobivene sekundarne sirovine nikada nisu primjerene kvalitete.
ZATO: U svakom domaćinstvu, odnosno već na mjestu nastanka otpada, treba osigurati odvojeno prikupljanje svih iskoristivih otpadnih tvari, a zatim njihovo odvojeno odlaganje u posebne spremnike odnosno posude.

USPJEŠNI PUT ODVOJENOG PRIKUPLJANJA I RECIKLIRANJA OTPADAS POČINJE U OBITELJI, VRTIĆU I ŠKOLI.

Odvojenim se prikupljanjem omogućuje kružni tok tvari i energije, te time jamči:

– očuvanje sirovina,
– štednja energije,
– izbjegavanje odlaganja otpada,
– smanjenje onečišćenja okoliša.

Odvojenim se prikupljanjem i recikliranjem otpada, uz čuvanje okoliša, postižu i gospodarske koristi:

– bolje iskorištavanje otpadnih tvari i smanjenje troškova,
– smanjenje uvoza sekundarnih sirovina,
– zapošljavanje radnika,
– smanjenje troškova obrade i odlaganja otpada.

Dvije su glavne odrednice odvojenog prikupljanja otpada:

–  izdvajanje iskoristivog otpada (stakla, papira, plastike, tetra-paka, metala, biootpada, plastike) s ciljem recikliranja odnosno oporabe,
–  izdvajanje problematičnih tvari, odnosno opasnog otpada.
Otpad treba odvojeno prikupljati i odložiti po vrstama u za to predviđene spremnike koji su postavljeni na javne površine – tzv. „zeleni otoci“ i u reciklažnim dvorištima.

Trenutno je na području Siska smješteno 80 „zelenih otoka“ – svaki s po 3 kontejnera od 1.100 l (za papir + tetra pak, za staklo i za plastiku) i 340 „zelenih otoka“ – svaki s po 2 posude od 240 l (za papir + tetra pak i za staklo); ukupno 420 „zelenih otoka“. Na području Općine Sunja smješteno je 66, Općine Martinska Ves 36 i Općine Lekenik 71 „zeleni otok“.